Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Parkeringstillstånd

Har du en varaktig funktionsnedsättning som innebär att du har en mycket försämrad gångförmåga, kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad. På denna sida får du reda på vad som gäller och hur du ansöker.

Gul bil framifrån

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med betydande gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder.

Parkeringstillståndet gäller endast för parkering på gatumark och för sådan parkering på kvartersmark som regleras med lokala trafikföreskrifter (LTF).

Tillståndet gäller i hela landet och även i de flesta europiska länder. Parkeringstillståndet är personligt och giltigt under en viss tid, från sex månader upp till 5 år, beroende på handläggarens beslut.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Det är rörelsehindret och tillsynsbehovet som avgör om du får tillstånd. Du kan ansöka om parkeringstillstånd som förare eller passagerare. Det är inte möjligt att söka båda.

Förare

Du kan få tillstånd som förare om du har en varaktig funktionsnedsättning. Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand mellan en vanlig parkeringsplats och dit du ska.

Passagerare

Du kan få tillstånd som passagerare om du inte klarar av att på egen hand bli avlämnad nära din målpunkt (till exempel vid entrén) medan föraren parkerar bilen. Det är inte rörelsehindret som är avgörande, utan tillsynsbehovet. 

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
  • du är blind, men inte har något rörelsehinder
  • du har svårigheter att bära
  • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
  • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
  • du har rörelsehinder av kortvarigt slag. 

Stulet eller borttappat tillstånd

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är en värdehandling, och bör därför inte förvaras i fordonet när det inte nyttjas för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska du polisanmäla stöld/förlust av ditt tillstånd. Kopia på polisanmälan skickas till oss på kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Om du hittar ett tillstånd ska du lämna in det till polisen eller till den kommun som utfärdat det. Ett tillstånd som har upphört att gälla ska återlämnas till kommunen.

Återkallande av tillstånd

Om du missbrukar ditt parkeringstillstånd, till exempel lånar ut det till någon annan, kan vi återkalla tillståndet.

.

Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: