Tillbaka till startsidan

Du är här:

Planprogram för Sågviken, Hillared

Detaljplan för fastighet Gälared 6:2

Planprogrammets syfte

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till att utveckla bebyggelse vid Sågviken, Hillared

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 juni 2018.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till planprogram. Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planprogrammet har inte varit på samråd ännu.

Planprogrammet antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige. När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Planprogrammet har inte antagits ännu.

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Planprogrammet har inte vunnit laga kraft ännu.

Uppdaterad: