Tillbaka till startsidan

Du är här:

Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Här regleras till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark. Planen består av en karta och en beskrivning.

Se vilka planer vi arbetar med nu, i kartan här ovanför. Du bläddrar med pilarna för att byta projekt.

Planprocessen

Med planprocessen menas den process som sker när kommunen tar fram detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Planen består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla bilagor som t.ex. ett gestaltningsprogram eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan upprättas. För att nå en god helhetslösning vägs allmänna intressen mot enskilda. En planprocess med standard förfarande sker enligt följande steg.

Under nedanstående steg hittar du pågående detaljplaneärenden som befinner sig under respektive steg i processen.

Påbörja detaljplanearbete - Begär planbesked
Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande
Gällande detaljplaner
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Rebecka Avdic, Planarkitekt, 0325-181 86

Uppdaterad: