Tillbaka till startsidan

Du är här:

Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Här regleras till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark. Planen består av en karta och en beskrivning.

Se vilka planer vi arbetar med nu, i kartan här ovanför. Du bläddrar med pilarna för att byta projekt.

Planprocessen

Med planprocessen menas den process som sker när kommunen tar fram detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Planen består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla bilagor som t.ex. ett gestaltningsprogram eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan upprättas. För att nå en god helhetslösning vägs allmänna intressen mot enskilda. En planprocess med standard förfarande sker enligt följande steg.

Under nedanstående steg hittar du pågående detaljplaneärenden som befinner sig under respektive steg i processen.

Påbörja detaljplanearbete - Begär planbesked
Samråd
Granskning
Antagande

Yttranden och synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande och en revidering av förslaget sker åter igen. Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om att anta detaljplanen.

Det är bygg­nads­nämnden eller i vissa fall kommun­full­mäktige som antar detalj­planer. Beslutet om en antagen detaljplan får laga kraft efter tre veckor, om beslutet inte blir över­klagat. De tre veckorna räknas från att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Överklagade detaljplaner

  • Inga planer är överklagande
Laga kraft
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Rebecka Avdic, Planarkitekt, 0325-181 86

Uppdaterad: