Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Här regleras till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark. 

Se vilka planer vi arbetar med nu i kartan här ovanför. Du bläddrar med pilarna.

Planbesked

Du som fastighetsägare eller exploatör kan begära ett planbesked från oss. I ett planbesked utreder vi förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet kopplat till platsen. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar sedan ett besked om hur man ser på projektet, om man ställer sig positiv eller negativ till det. Nämnden ska även lämna besked om när en eventuell detaljplan kan vara klar.

Planprocessen

Med planprocessen menas den process som sker när kommunen tar fram detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande och bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Den består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla ett gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning.

 

Det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan upprättas. För att nå en god helhetslösning vägs allmänna intressen mot enskilda. En planprocess med standard förfarande sker enligt följande steg.

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Antagande
Gällande detaljplaner
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 23 februari 2021