Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skyddsvärda träd

Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för djur och växter. Antalet skyddsvärda träd minskar och därmed också alla de arter som är knutna till dessa träd.

träd och bro

Inventering av skyddsvärda träd

Under 2011-2013 inventerades hela kommunen på gamla och grova träd. Inventeringen fokuserade på platser där skyddsvärda träd ofta finns. Exempel på sådana miljöer är gamla betesmarker, kyrkogårdar, torp och gårdar samt längs vägar. Många värdefulla träd står i privata trädgårdar men dessa har inte blivit inventerade.

Vad är ett skyddsvärt träd?

I den här inventeringen utgick vi från att skyddsvärda träd kunde vara:

  • Jätteträd: träd med diameter på mer än en meter (omkrets 314 centimeter)
  • Gamla träd: 140-200 år beroende på trädslag
  • Hålträd: grova träd med tydliga hål i stammen
  • Träd med mer än en rödlistad art, eller bra signalart (hotade eller ovanliga arter)

Ungefär 1000 träd dokumenterades i inventeringen. Cirka 300 av dessa är jätteträd. Det vanligaste trädslaget bland de skyddsvärda träden är ek och därefter ask och lönn. Ungefär 30 procent av träden är hotade på något sätt, till exempel av igenväxning eller askskottsjuka.

Naturminne och symbolträd

Svenljunga kommun har utsett två träd som symbolträd för att visa på gamla och grova träds värden. De ska även ses som en symbol för kommunens fortsatta arbete med att värna om gamla och grova träd. Vid träden finns en informationskylt uppsatt där du kan läsa mer om varför gamla träd är så viktiga.

Naturminnesmärkt ek i Hembygdsparken

På en gammal stensättning i hembygdsparken i Svenljunga står en ek som blivit naturminnesmärkt. Den uppfyller ännu inte kriterierna för ”särskilt skyddsvärt träd" men är en viktig efterföljare. Att också värna de träd som i framtiden ska bli gamla och grova är viktigt för att dessa värdefulla miljöer ska finnas om 100-200 år.

Lönnen vid stenbron

Lönnen vid stenbron är 246 centimeter i omkrets. Den har ett tydligt hål i stammen där fåglar, eller insekter kan bygga bo.

infografik LoNa Lokala Naturvårds satsningen

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: