Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Strandskydd

Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga nytt, ändra naturmiljön eller utöka den privata zonen. För att få en dispens från förbudet måste vissa villkor uppfyllas.

Beskriver min bild

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet innebär att du behöver dispens från strandskyddsreglerna för anläggning av bryggor, redskapsbodar, båtuppläggningsplatser och andra byggnader eller anläggningar. Strandskydd sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Miljö- och byggenheten gör regelbundet tillsyn längs med stränderna i kommunen. Om otillåtna åtgärder upptäcks vid tillsynen kommer:

 • Åtgärden behöva tas bort
 • Strandskyddsdispens krävas i efterhand

Kontakta kommunen för mer detaljerad information om lokala bestämmelser för strandskyddet vid din fastighet eller sjö.

Det är Länsstyrelsen som har beslutat om utökat strandskydd för sjöar i denna lista

200 meter:

 • Björsjön
 • Djupasjön
 • Holsjön
 • Hökasjön (Vassgårdenområdet)
 • Kalvsjön
 • Karken
 • Lilla Hallången
 • Lilla Kvistdroppen
 • Lysjön
 • Nordre Svansjön
 • Opperhalen
 • Smalingen
 • Stora Hallången
 • Stora Kvarnsjön
 • Stora Kvistdroppen
 • Såken
 • Söndre Svansjön
 • Täxlesjön
 • Visen
 • Vitasjön
 • Yasjön

300 meter:

 • Fegen
 • Västra Fegen

 

Söka strandskyddsdispens

För att få göra något som är förbjudet inom strandskydd ska du söka dispens. Vanligtvis söker du dispens hos kommunen men inom vissa skyddade områden, till exempel naturreservat, är det till  länsstyrelsen du ska vända dig.

Ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

För att söka dispens behöver du ett särskilt skäl. I miljöbalken står vilka särskilda skäl som kan ge dispens. Det är endast utifrån dessa skäl som kommunen kan bevilja en dispens.

 • Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Till exempel åtgärder inom din hävdade tomtplats.

 • Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Till exempel att det avskiljs av en större väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.

 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Till exempel hamn, brygga eller båthus.

 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet. Det kan handla om industriverksamhet eller en hamn.

 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Transformatorstationer, vägar och ledningsnät räknas som allmänt intresse.

 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta är ett väldigt ovanligt skäl, har endast använts någon enstaka gång.

  I ett tillägg till översiktsplanen har ett antal områden lämpliga för landsbygdsutveckling pekats ut. Inom dessa områden finns det ytterligare två särskilda skäl som kan användas.:
 • Byggnaden (gäller inte enstaka en- och tvåbostadshus), verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden.

 • Enstaka en- och tvåbostadshus uppförs i anslutning till befintligt bostadshus.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om särskilda skäl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: