Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kontrollplan och kontrollansvarig

Vid alla byggnationer som kräver antingen lov eller anmälan krävs det att du har en kontrollplan. Ibland behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig, KA. På denna sida får du reda på mer om vad en kontrollplan är och vad en kontrollansvarig gör.

Beskriver min bild

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, mot vilka bestämmelser den görs och vem som ska utföra den. En kontrollplan kan vara mycket enkel och innehålla några enstaka punkter eller mer avancerad med många kontrollpunkter. Allt beror på omfattningen av byggnationen. Det ska också framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Det är byggherren som ansvarar för att ta fram en kontrollplan som ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. Utan kontrollplan kan du inte få ett startbesked.

Kontrollplan ska innehålla uppgifter om:  

 • vilka kontroller som ska göras
 • kontrollmetod
 • underlag för kontrollen, till exempel ritningar eller anvisningar från fabrikanten
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka anmälningar som ska göras till kommunen
 • vilka arbetsplatsbesök som kommunen kommer att göra och när besöken ska ske
 • hur eventuellt farligt avfall kommer att tas om hand
 • hur ändringar görs varsamt och förbudet mot förvanskning beaktas.

Kontrollansvarig (KA)

Vid utförande av bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. I ansökan om lov eller anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Du behöver inte ha en kontrollansvarig vid

 • små ändringar av en- eller två bostadshus, om kommunen inte beslutar annat eller
 • garage och uthus, om kommunen inte beslutar annat eller
 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra åtgärder enligt plan- och byggförordningen.

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: