Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kontrollplan och kontrollansvarig

Vid alla byggnationer som kräver antingen lov eller anmälan krävs det att du har en kontrollplan. Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. Ibland behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig, KA. På denna sida får du reda på mer om vad en kontrollplan är, hur man identifierar risker samt vad en kontrollansvarig gör.

Beskriver min bild

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas, behöver du som byggherre ha utsett projektets projektörer och entreprenörer. Samtliga parter som är involverade i ditt projekt ska tillsammans hjälpas åt att ta fram kontrollplanens risker samt riskåtgärder. Tänk på att lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen. En riskbedömning får inte innehålla punkter om arbetsmiljön utan endast byggtekniska frågor. Du hittar mer information om riskbedömning på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, mot vilka bestämmelser den görs och vem som ska utföra den. Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Det är byggherren som ansvarar för att ta fram en kontrollplan som ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Utgå från din riskbedömning och ta endast med de kritiska riskerna. I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

Vilka är de kritiska riskerna?
Hur ska kontrollen utföras?
Mot vad ska kontrollen ske?
Vem är lämplig kontrollant?
Ska det upprättas ett dokument i samband med kontrollen?

När projektet är färdigt behöver du som sökande lämna in den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till Byggenheten som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig (KA)

Vid utförande av bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. I ansökan om lov eller anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är kontrollansvariga. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Krävs det en KA, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked.

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs
  • Vara med vid tekniska samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbesked

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs det inte heller någon kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga en mur eller enklare carport.

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: