Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Arvoden och partistöd

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt. Arvoden är ekonomiska ersättningar specifikt till den förtroendevalda. Partistöd är pengar som går till de partier som är med i kommunfullmäktige. På denna sida får du reda på vilka summor som gäller.

Olika arvoden

Det finns några olika ersättningsformer som de förtroendevalda kan få. Dessa är månadsarvoden, årsarvoden samt sammanträdesarvoden.

Arvoden i Svenljunga kommun baseras på inkomstbasbelopp som fastställs av regeringen inför varje år. För år 2024 är inkomstbasbeloppet fastställt till 76 200 kronor. Arvodena baseras på styrdokumentet regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 som uppdateras inför varje ny mandatperiod.

Månadsarvode

Fast månadsarvode betalar vi ut till förtroendevalda som är anställda av kommunen. Hos oss är det kommunalrådet och oppositionsrådet.

Kommunstyrelsens ordförande, och tillika kommunalråd, erhåller ett månadsarvode som baseras på
1 inkomstbasbelopp. För 2024 blir det med andra ord 76 200 kronor.

Kommunstyrelsens vice ordförande, tillika oppositionsråd, är enbart anställd på 75 procent. Månadsarvodet baseras på (1 inkomstbasbelopp – 5000 kronor) x 0,75 vilket för 2024 blir 53 400 kronor.

Sammanträdesarvode

Alla förtroendevalda får betalt för de ersättningsberättigade sammanträdena de deltar på, förutom kommunalråd och oppositionsråd då de räknas som anställda. En förtroendevald kan enbart få betalt för max 8 timmer på en dag.

Sammanträdesarvode beräknas utifrån följande formel: 1 inkomstbasbelopp – 5000 kronor x 0,5 delat med 165, vilket för 2024 ger ett timarvode på cirka 216 kronor.

Förtroendevalda får också betalt för att läsa in sig på de handlingar som ligger till grund för besluten som ska tas på sammanträdet. De får därför betalt 2,5 timmes arvode för den första timmen av ett sammanträde, vilket blir 539 kronor för första timmen och 216 kronor per efterföljande timme/timmar. Förtroendevald som ska justerare protokoll får ett justeringsarvode vilket är 432 kronor per gång.

Förtroendevalda kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning samt en del andra ersättningar för direkta kostnader.

Årsarvode

Utöver sammanträdes arvode får vissa förtroendevalda ett årsarvode utifrån specifika förtroendeuppdrag. Ett årsarvode betalas även ut till gruppledarna för de partier som är presenterade i kommunfullmäktige. Arvodet betalas ut fördelat på tolv månader.

Årsarvoden

Organ

Förtroendevald

Ersättning för 2024

Kommunfullmäktige

Ordförande

38 100 kronor

Kommunfullmäktige

Vice ordförande (2 stycken)

19 050 kronor

Kommunfullmäktige

Gruppledare

19 050 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot

38 100 kronor

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

114 300 kronor

Barn- och utbildningsnämnden

Vice ordförande

76 200 kronor

Socialnämnden

Ordförande

152 400 kronor

Socialnämnden

Vice ordförande

114 300 kronor

Socialnämndens arbetsutskott

Övrig ledamot

38 100 kronor

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

114 300 kronor

Samhällsbyggnadsnämnden

Vice ordförande

76 200 kronor

Valberedning, Valnämnden, Interna myndighetsnämnden

Ordförande

Inget årsarvode, ersätts med dubbelt sammanträdesarvode

Revisionen

Ordförande

38 100 kronor

Revisionen

Ledamot

15 240 kronor

Revisionen

Lekmannarevisor (exempelvis i de kommunala bolagen)

7 620 kronor

Samtliga kommunala bolag

Ordförande

114 300 kronor

Samtliga kommunala bolag

Vice ordförande

76 200 kronor

Partistöd

Partistödet betalar vi ut till de partier som har minst en fastställd ledamot i kommunfullmäktige. Stödet regleras i styrdokumentet regler för kommunalt partistöd 2023-2026.

Partistödet betalas ut i form av ett grundbidrag på 21 161 kronor som är fördelat på 10 581 kronor i partistöd och 10 581 kronor i utbildningsbidrag. Det betalas också ut ett separat mandatstöd på 6 560 kronor per mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige.

Partistödet betalas ut som en engångssumma varje år och indexregleras inför varje mandatperiod.

Partistöd

Parti

Mandat

Mandatstöd

Grundbidrag + mandatstöd

Moderaterna

6

39 360 kronor

60 521 kronor

Centerpartiet

3

19 680 kronor

40 841 kronor

Liberalerna

1

6 560 kronor

27 721 kronor

Kristdemokraterna

2

13 120 kronor

34 281 kronor

Socialdemokraterna

8

52 480 kronor

73 641 kronor

Vänsterpartiet

1

6 560 kronor

27 721 kronor

Miljöpartiet oberoende

1

6 560 kronor

27 721 kronor

Sverigedemokraterna

7

45 920 kronor

67 081 kronor

Landsbygdspartiet Oberoende

4

26 240 kronor

47 401 kronor

Redovisning av kommunalt partistöd

Detta formulär riktar sig till de partier i kommunen som mottagit partistöd.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagens 4 kapitel, 29 §, första stycket. Mottagare av partistödet ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskarens utlåtande ska ingå i nedanstående formulär.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och vara inlämnad till kommunstyrelsen före mars månads utgång efterföljande år. Partistödet betalas normalt ut årligen under maj månad för innevarande år. Om ett parti inte lämnar in redovisningen och granskningsrapport till kommunstyrelsen inom angiven tid för föregående år är partiet inte berättigat till partistöd för nästkommande år.

Observera att om det vid vår granskning av redovisningen skulle uppstå några tveksamheter kan det bli aktuellt att partigruppen visar upp handlingar som styrker de redovisade uppgifterna i formuläret.

Partiuppgifter

SammanställningBeskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin.Granskning
Granskningen ska ha genomförts av partiet utsedd granskare som ska bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Granskningen ska ge svar på om det av redovisningen framgår att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den kommunala demokratin samt att det finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen.
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen:


.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26

Uppdaterad: