Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hur går det till att fatta beslut?

Det är en särskild process som står bakom varje beslut. Här kan du läsa exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan kommunfullmäktige fattar beslut i en fråga.

Ett ärende kan starta på flera olika sätt

En fullmäktigeledamot har möjlighet att motionera (väcka ett ärende) i kommunfullmäktige. En ledamot i nämnden har möjlighet att väcka ett ärende i sin nämnd och som kommunmedborgare kan du lämna in ett Svenljungaförslag till kommunfullmäktige.

Många ärenden ska diskuteras i såväl partigrupper och nämnder som i fullmäktige innan ett beslut kan fattas. En gång om året ska hanteringen av Svenljungaförslag och motioner redovisas för kommunfullmäktige, så att alla kan se hur långt ärenden har kommit i beslutsprocessen.

Ärendet startar

En handling kommer in från en privatperson, någon myndighet, en organisation eller från politiker i kommunen. Handlingen registreras då i diariet, får ett ärendenummer och blir en allmän handling. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.

Beredning

Vid beredningen tar tjänstepersoner fram ett underlag för beslut. Det kan till exempel ske ett utredningsarbete eller en kartläggning kring den aktuella frågeställningen. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till lagstiftning, utredningar och fackliga regler med mera. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut och anmäler ärendet till nämndens kommande sammanträde.

Sammanträde

Aktuell nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland måste ett ärende beredas i flera nämnder och kommunstyrelse för att tillslut kunna avgöras i kommunfullmäktige. Ledamöterna yrkar bifall eller avslag till ärendet, det betyder att de säger om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte. Ibland remitteras ärendet tillbaka till nämnden eller skickas vidare till annan nämnd för ytterligare synpunkter.

När ärendet behandlas i kommunfullmäktige kan det bli debatt om innehåll i och syfte med förslaget. Det kan också bli aktuellt med omröstning. Om fullmäktige beslutar att anta förslaget så får nämnden i uppdrag att genomföra det

Beslut och protokoll

Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. Protokollen skrivs av en tjänsteperson (sekreterare) och undertecknas av ordföranden, sekreteraren samt en eller flera justerare. Sedan anslås det på vår officiella anslagstavla.

Nu börjar det som kallas för överklagandetiden. Det innebär att från och med dagen då det justerade protokollet anslås på vår officiella anslagstavla och tre veckor framåt kan besluten i  protokollet överklagas.

Genomförande av beslut

De tjänstepersoner som berörs av beslutet får en kopia av det. De ser sedan till att beslutet genomförs. Ärendet avslutas och arkiveras.

Motion

Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Interpellation

En interpellation (fråga) riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

Enkel fråga

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan lämna in en så kallad enkel fråga, vilket även går att göra muntligt. Enkla frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

.

Uppdaterad: