Du är här:

Hur går det till att fatta beslut?

Det är en särskild process som står bakom varje beslut. Här kan du läsa exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan kommunfullmäktige fattar beslut i en fråga.

Ett ärende kan starta på flera olika sätt

En fullmäktigeledamot har möjlighet att motionera (väcka ett ärende) i kommunfullmäktige. En ledamot i nämnden har möjlighet att väcka ett ärende i sin nämnd och som kommunmedborgare kan du lämna in ett Svenljungaförslag till kommunfullmäktige.

Många ärenden ska diskuteras i såväl partigrupper och nämnder som i fullmäktige innan ett beslut kan fattas. En gång om året ska hanteringen av Svenljungaförslag och motioner redovisas för kommunfullmäktige, så att alla kan se hur långt ärenden har kommit i beslutsprocessen.

Ärendet startar

En handling kommer in från en privatperson, någon myndighet, en organisation eller från politiker i kommunen. Handlingen registreras då i diariet, får ett ärendenummer och blir en allmän handling. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.

Beredning

Vid beredningen tar tjänstepersoner fram ett underlag för beslut. Det kan till exempel ske ett utredningsarbete eller en kartläggning kring den aktuella frågeställningen. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till lagstiftning, utredningar och fackliga regler med mera. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut och anmäler ärendet till nämndens kommande sammanträde.

Sammanträde

Aktuell nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland måste ett ärende beredas i flera nämnder och kommunstyrelse för att tillslut kunna avgöras i kommunfullmäktige. Ledamöterna yrkar bifall eller avslag till ärendet, det betyder att de säger om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte. Ibland remitteras ärendet tillbaka till nämnden eller skickas vidare till annan nämnd för ytterligare synpunkter.

När ärendet behandlas i kommunfullmäktige kan det bli debatt om innehåll i och syfte med förslaget. Det kan också bli aktuellt med omröstning. Om fullmäktige beslutar att anta förslaget så får nämnden i uppdrag att genomföra det

Beslut och protokoll

Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. Protokollen skrivs av en tjänsteperson (sekreterare) och undertecknas av ordföranden, sekreteraren samt en eller flera justerare. Sedan anslås det på vår officiella anslagstavla.

Nu börjar det som kallas för överklagandetiden. Det innebär att från och med dagen då det justerade protokollet anslås på vår officiella anslagstavla och tre veckor framåt kan besluten i  protokollet överklagas.

Genomförande av beslut

De tjänstepersoner som berörs av beslutet får en kopia av det. De ser sedan till att beslutet genomförs. Ärendet avslutas och arkiveras.

Motioner, interpellationer och enkla frågor

.

Kontakt

Uppdaterad: