Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avslutade medborgardialoger

Vi arrangerar regelbundet träffar för att ge möjlighet till olika former av medborgarinflytande. Här nedan finns korta sammanfattningar från tidigare medborgardialoger.

Beskriver min bild

Skoldialog 

Ett utdraget arbete

Skoldialogen har varit vår svåraste och mest komplexa fråga som diskuterats med hjälp av medborgardialog. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) testade vi en metod för komplexa dialogfrågor. Trots ett omfattande förarbete med att samla in åsikter, tankar, känslor och förslag från invånare, skolelever och personal samt en strukturerad process med flera dialoger så har har processen tagit lång tid.

Tidsplanen har förskjutits när kommunfullmäktige beslutat om återremiss i flera omgångar.

Efter valet 2018 gav politiken ett tredelat uppdrag att:

 • Utreda möjligheten till en ny skola i Högvad (Holsljunga, Mjöbäck eller Överlida)
 • Utreda möjligheten till samverkan mellan Mårdaklev och Östra Frölunda när det gäller idrott och hälsa.
 • Utreda möjligheten till flexibelt upptagningsområde i hela kommunen.  

Kommunfullmäktigebeslut i juni 2021

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att:

 • Godkänna remissvar avseende återremiss från kommunfullmäktige 2021-05-24.
 • Återremissen anses vara besvarad enligt remissvar.
 • Kommunfullmäktige genomför förändring av skolstrukturen i södra kommundelen
  enligt utredningens förslag alternativ nummer 2 vilket innebär att inrätta en F-6-
  skola i Östra Frölunda respektive Överlida. Förslaget innebär också att en ny
  idrottshall uppförs i Östra Frölunda. Vi är emot att eleverna bussas bort från
  Östra Frölunda och Överlida under byggtiden och uppdrar till förvaltningen att lösa
  det på bästa sätt. Förskola och fritidsverksamhet skall vara kvar på samtliga
  nuvarande orter där det finns skolverksamhet i dag.

 

Miljöpartiet och Landsbygdspartiet reserverade sig mot beslutet.

Ombyggnad av Boråsvägen i Svenljunga

Under årens gång har det kommit in många synpunkter om Boråsvägen och trafiksituationen där. Därför beslutade komunen att bygga om vägen och första steget blev att reda ut trafiksituationen för att hitta lämpliga lösningar.

För att få ett bredare underlag bjöd vi in till medborgardialog

Vid träffen i mars 2018 deltog 22 personer utöver tjänstepersoner. Det blev en relativt jämn representation av företagare och boende i området, politiker, tjänstepersoner samt övriga intresserade.


Efter en kort introduktion samlades vi gruppvis för att diskutera:

 • Vilka problem upplever vi på Boråsvägen idag?
 • Vilka lösningar föreslår vi för att förbättra trafiksituationen


Kvällen avslutades med en diskussion kring de synpunkter som kommit fram samt information om hur arbetet går vidare.


Under hösten 2018 genomfördes en förstudie med underlag från medborgardialogen om Boråsvägen.PDF Själva gatuutformningen samordnas med vatten- och avloppsarbeten.


Projektet är uppdelat i två etapper och planen är att den södra delen av Boråsvägen - från korsningen med väg 156 till och med korsningen med Vävaregatan/Nylännesgatan ska detaljprojekteras under hösten 2019.

Ombyggnaden startade i mars 2020 och slutfördes även under året.

Thilanderska parken

Området mellan Teaterbiografen och Vävaregatan, väster om Boråsvägen är ursprungligen en donation och tillräckligt stort för att användas till både lek, rekreation samt några flerfamiljshus. I budgeten för 2016 - 2018 avsatte politiken 1 500 000 kronor fördelat på tre år för lek- och rekreation.


Politiker och tjänstemän bjöd sedan in till medborgardialog under våren 2016. Vid medborgardialogen prioriterades en lekplats i mitten av området, grill och bord, någon form av vattenspegel samt seniorgym. Föräldrar och barn i tre förskolor/skolor fick därefter tycka till om förslagen innan de lämnades vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning. Boverket beviljade dessutom ekonomiskt stöd, vilket ledde till större möjligheter med grönområdet.. En konsult hjälpte sedan till med ett förslag utifrån gruppernas idéer som anpassades till regler om säkerhet, skötsel och långsiktighet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ett slutgiltigt förslagPDF i januari 2017, arbetet kom igång under våren och parken blev klar hösten 2017. Titta gärna på förslagen från medborgardialog om Thilanderska parkenPDF.

Ny återvinningscentral

Den nuvarande återvinningscentralen i Änglarp byggdes i början på 1990-talet när tankarna om källsortering var nya. Anläggningen har nu sett sina bästa dagar och har stora brister när det gäller arbetsmiljö och miljökrav på verksamheten. För att få en bredare syn på frågan och anpassa anläggningen tll nya krav bjöd vi in till medborgardialog i hösten 2014. Medborgardialogen resulterade följande förslag om återvinningscentralenPDF.

Efter utredning föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige placerar den nya återvinningscentralen på området Moga syd B, alltså enligt ett av förslagen som kom fram vid medborgardialogen.

Fullmäktige beslutade att placera återvinningscentralen på området Moga syd B - mittemot Star Trading. Efter planering och projektering stod återvinningscentralen färdig i december 2019. 

Högagården

När Högagårdens förskola i Sexdrega stängdes 2012 ersattes den av en ny förskola hösten 2014. Redan då fanns förslag om att bygga lägenheter istället, men för att ge möjlighet till fler idéer placerades en förslagslåda ut i Sexdrega och man kunde också lämna synpunkter om Högagården via kommunens webbplats. Tio förslag och idéer lämnades inPDF och de bildade underlag i den kommande utredningen.

För att vi ska kunna göra något åt Högagården, så måste vi först bli juridiska ägare till fastigheten. Med hjälp av en fastighetsjurist så är nu Svenljunga kommun ägare till Högagården.


Fastigheten har därefter utretts och behandlats politiskt i flera omgångar. Utredningen visade att kommunen inte har något behov av fastigheten för kommunal verksamhet och ärendet har skickats till förnyad politisk behandling. I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige om försäljning av fastigheten från Verksamhetslokaler AB till kommunen vilket leder till att tomten kommer läggas i kommunens markreserv för att möjliggöra framtida bostadsbyggande.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: