Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avslutade medborgardialoger

När dialogerna har avslutats är det dags för våra politiker att besluta med hjälp av det som kommit fram under dialogerna. Här nedan finns korta sammanfattningar från tidigare medborgardialoger.

två kvinnor sitter vid ett bord, en i ljus blus med ryggen till, den andra mittemot i blå klänning med händerna på bordet och ett silver hjärtsmycke runt halsen

Byggnation av gång- och cykelled mellan väg 1582 och gångtunnel vid Kinds Golfklubb

Målsättningen är att binda ihop gång- och cykelleden mellan Uddebo och Svenljunga. Flera svenljungaförslag har efterfrågat sammankopplingen och leden en viktig del i ”Sjuhäradsrundan” som är en nationell cykelled.

2022 byggdes gång- och cykelled från Ambjörnarpsvägen och över golfbanan på Kinds GK. Ambitionen är att fortsätta mot Änglarp och ansluta till gång- och cykelleden som Holsjunga och Överlida byalag bygger på banvallen men det är oklart om eller när det kan ske.

I samband med planering och dragning av gång- och cykelleden förbi golfbanan har kommunen haft dialoger främst med representanter från styrelsen i Kinds Golfklubb..

Ombyggnad av Boråsvägen i Svenljunga

Under årens gång har det kommit in många synpunkter och felanmälningar om Boråsvägen och trafiksituationen där. Därför beslutade kommunen att bygga om vägen.

Första etappen mellan södra delen av Boråsvägen - från korsningen med väg 156 till och med korsningen med Vävaregatan/Nylännesgatan slutfördes under 2020.

Etapp två mellan korsningen med Vävaregatan/Nylännesgatan och Spinnaregatan detaljplaneras under hösten 2021. Byggnationen slutfördes i december 2022.

För att få ett bredare underlag bjöd vi in till medborgardialog

Ett 20-tal personer deltog i en dialog om: Vilka problem upplever vi på Boråsvägen idag? Vilka lösningar föreslår vi för att förbättra trafiksituationen?

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie med underlag från medborgardialogen om Boråsvägen. Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster. Ombyggnationen samordnas med vatten- och avloppsarbeten.

I samband med ombyggnationen av etapp 2 har dialogerna fortsatt främst med representanter från företagar- och köpmannaföreningen, vilka är fastighetsägare utmed Boråsvägen.

Skoldialog 

Ett utdraget arbete som slutade i en ny skolorganisation

Skoldialogen har varit vår svåraste och mest komplexa fråga som vi diskuterat med hjälp av medborgardialog. Trots ett omfattande förarbete med att samla in åsikter, tankar, känslor och förslag från invånare, skolelever och personal samt en strukturerad process med flera tillfällen för dialog, så har har processen tagit lång tid.

Kommunfullmäktige har beslutat om återremiss i flera omgångar och då har tidsplanen förskjutits allt eftersom.

Efter valet 2018 gav politiken ett tre-delat uppdrag att:

  • Utreda möjligheten att bygga en ny skola i Högvad (Holsljunga, Mjöbäck eller Överlida)
  • Utreda möjligheten till samverkan mellan Mårdaklev och Östra Frölunda när det gäller idrott och hälsa.
  • Utreda möjligheten till flexibelt upptagningsområde i hela kommunen.  

Nytt beslut i Kommunfullmäktige

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att: godkänna remissvar på återremiss från kommunfullmäktige 2021-05-24 och att uppdraget anses besvarat enligt remissvaret. Kommunfullmäktige genomför förändring av skolstrukturen i södra kommundelen enligt utredningens förslag alternativ nummer 2:

  • Det innebär att etablera en F-6-skola i Östra Frölunda respektive Överlida. Förslaget innebär också att en ny idrottshall byggs i Östra Frölunda.
  • Fullmäktige vill inte att eleverna bussas bort från Östra Frölunda och Överlida under byggtiden och ger uppdrag till förvaltningen att lösa det på bästa sätt.
  • Förskola och fritidsverksamhet skall vara kvar på samtliga nuvarande orter där det finns skolverksamhet i dag.

Miljöpartiet och Landsbygdspartiet reserverade sig mot beslutet.

Stor satsning på ny skolorgansiation

I samband med verksamhetsplan 2022-2024 beslutade kommunfullmäktige om budget för nybyggnad och renovering av skolorna i Östra Frölunda och Överlida. Den omfattande satsningen på skolorganisationen skapar en bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen.

Läs mer om den nya skolorganisationen » Länk till annan webbplats.

Thilanderska parken

Området mellan Teaterbiografen och Vävaregatan, väster om Boråsvägen är ursprungligen en donation. Området är tillräckligt stort för att ge möjlighet till både lek, rekreation och flerfamiljshus. I budgeten för 2016 - 2018 avsatte våra politiker i kommunfullmäktige 1 500 000 kronor fördelat på tre år för lek- och rekreation i området.

Därefter bjöd vi in till medborgardialog under våren 2016. Vid medborgardialogen prioriterades en lekplats i mitten av området, grill och bord, någon form av vattenspegel samt seniorgym. Föräldrar och barn i tre förskolor/skolor fick också tycka till om förslagen, innan de lämnades vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning.

Boverket beviljade ekonomiskt stöd, vilket ledde till ännu större möjligheter med grönområdet. En konsult hjälpte sedan till med ett förslag utifrån medborgardialogens idéer och anpassade det till regler om säkerhet och långsiktig skötsel.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade sen om ett slutgiltigt förslag Pdf, 89 kB, öppnas i nytt fönster. i januari 2017, arbetet kom igång under våren och parken blev klar hösten 2017. Titta gärna på de ursprungliga förslagen från medborgardialog om Thilanderska parken Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster..

Ny återvinningscentral

Återvinningscentralen i Änglarp byggdes i början på 1990-talet när tankarna om källsortering var nya. Anläggningen hade nu sett sina bästa dagar och hade stora brister när det gäller arbetsmiljö och miljökrav. För att få en bredare syn på frågan och anpassa anläggningen till nya krav bjöd vi in till medborgardialog i hösten 2014. Medborgardialogen resulterade i följande förslag om återvinningscentralen Pdf, 638 kB, öppnas i nytt fönster..

Efter utredning föreslog samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige placerar den nya återvinningscentralen på området Moga syd B, alltså enligt ett av förslagen som kom fram vid medborgardialogen.

Fullmäktige beslutade sen att placera återvinningscentralen på området Moga syd B - mittemot Star Trading. Efter planering och projektering blev återvinningscentralen färdig i december 2019. 

Högagården

När Högagårdens förskola i Sexdrega stängdes 2012 ersattes den av en ny förskola hösten 2014. Redan då fanns förslag om att bygga lägenheter istället, men för att ge möjlighet till fler idéer placerade vi en förslagslåda i Sexdrega och man kunde också lämna synpunkter om Högagården via kommunens webbplats. Tio förslag och idéer lämnades in Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster. och de bildade underlag i den kommande utredningen.

För att vi ska kunna göra något åt Högagården, så måste kommunen först bli juridiska ägare till fastigheten och då tog vi hjälp av en fastighetsjurist. Därefter diskuterade kommunfullmäktige fastigheten i flera omgångar.

Utredning visade att kommunen inte har något behov av fastigheten för kommunal verksamhet och ärendet skickades till förnyad politisk behandling. I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige om försäljning av fastigheten från Verksamhetslokaler AB till kommunen. Då läggs fastigheten i kommunens markreserv och det blir möjligt att bygga bostäder i framtiden.

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: