Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Pågående medborgardialoger

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare såsom tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga.          

Beskriver min bild

Skoldialog 

Bakgrund till att vi påbörjade arbetet

En översiktsplan är en långsiktig planering för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den handlar också om var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation/naturvärden och sist men inte minst hur förskolor/skolor ska organiseras.


Förskolans och skolans organisation är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor. Därför har vi samarbetat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) i ett nätverk där vi prövat en metod för svåra och komplexa dialogfrågor. Titta gärna på översiktlig planPDF för att få en bild av hela processen.

Hur har vi arbetat?

Under 2016 har samlade vi in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från många olika invånare, skolelever och personal. Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i en perspektivinsamlingPDF.


I slutet av november 2016 samlades sen drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera hur vi går vidare. Gruppen bestämde att fortsätta i arbetsgrupper och deltagarna fördelade sig efter intresseområde. Arbetsgrupperna träffades sen vid sex processmöten under våren 2017.
De första träffarna inriktade sig på skolans organisation och de följande mötena behandlade lärande, det sociala, ledarskap och styrning. Sammanfattningar från träffarna finns under blanketter, e-tjänster och övrig information. Vi vill framföra ett stort tack till alla som bidragit på olika sätt under mötena.


Styrgruppen för medborgardialog, som består av en politiker från varje parti i fullmäktige, har summerat erfarenheterna i några slutsatserPDF.

Vad händer nu?

Vår process är nu inne i steg fem enligt vår översiktliga planPDF. Alla är inte överens, men det finns några principer som lämnats vidare till skolutredningen och till våra politiker. Läs om den i anteckningar från möte 6PDF.


Tidsplanen försköts när kommunfullmäktige beslutade om återremiss i juni 2018. Efter valet gav politiken istället ett tredelat uppdrag om att:

1. Utreda möjligheten till en ny skola i Högvad (Holsljunga, Mjöbäck eller Överlida).

2. Utreda möjligheten till samverkan mellan Mårdaklev och Östra Frölunda när det gäller idrott och hälsa.

3. Utreda möjligheten till flexibelt upptagningsområde i hela kommunen.            

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 27 april 2020