Du är här:

Pågående medborgardialoger

Medborgardialogen kompletterar och stödjer våra politiker och tjänstepersoner när de ska fatta beslut i olika frågor. Här nedan kan du läsa om vilka dialoger som pågår.      

massa kugghjul som ligger utspridda på ett vitt bord

Ombyggnad etapp 2 av Boråsvägen i Svenljunga

Under årens gång har det kommit in många synpunkter och felanmälningar om Boråsvägen och trafiksituationen där. Därför beslutade kommunen att bygga om vägen och arbetet sker i två etapper.

Första etappen mellan södra delen av Boråsvägen - från korsningen med väg 156 till och med korsningen med Vävaregatan/Nylännesgatan slutfördes under 2020.

Etapp 2 mellan korsningen med Vävaregatan/Nylännesgatan och Spinnaregatan detaljplaneras under hösten 2021.Byggnationen påbörjades efter påsk och kommer att pågå under hela 2022.

Tanken är att Boråsvägen ska få en mer stadsmässig karaktär för att gynna gångare, cykliser, resande med kollektivtrafik och samtidigt få övrig trafik att välja annan väg. Förutom gång- och cykelväg anlägger vi även parkeringsfickor och planterar träd och buskar.

För att få ett bredare underlag bjöd vi in till medborgardialog

2018 deltog ett 20-tal personer i en dialog om: Vilka problem upplever vi på Boråsvägen idag? Vilka lösningar föreslår vi för att förbättra trafiksituationen?

I samband med ombyggnationen av etapp 2 har dialogerna fortsatt främst med representanter från företagar- och köpmannaföreningen, vilka är fastighetsägare utmed Boråsvägen.

Etapp 2, från korsningen (korsning Vävare-/Nylännesgatan till korsningen Spinnaregatan/154) genomförs under april-december 2022.

Om du är intresserad av att delta i de fortsatta dialogerna är du välkommen att höra av dig till Fredrik Skoog som är Gatu- och Fritidschef i kommunen.

Byggnation av gång- och cykelled mellan väg 1582 och gångtunnel vid Kinds Golfklubb

Målsättningen är att binda ihop gång- och cykelleden mellan Uddebo och Svenljunga. Flera svenljungaförslag har efterfrågat sammankopplingen och leden blir också en viktig del i ”Sjuhäradsrundan” som är en nationell cykelled.

I samband med planering av dragningen förbi golfbanan har kommunen haft dialoger främst med representanter från styrelsen i Kinds Golfklubb.

Våren 2022 bygger vi gång- och cykelled från Ambjörnarpsvägen och över golfbanan på Kinds GK. Ambitionen är att så småningom fortsätta mot Änglarp och ansluta till gång- och cykelleden som Holsjunga och Överlida byalag bygger på banvallen.

Om du är intresserad av att delta i de fortsatta arbetet är du välkommen att höra av dig till Fredrik Skoog som är Gatu- och Fritidschef i kommunen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: