Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Pågående medborgardialoger

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare såsom tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga.          

Beskriver min bild

Skoldialog 

Bakgrund till att vi påbörjade arbetet

Förskolans och skolans organisation är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vi använt en metod för svåra och komplexa dialogfrågor. Titta gärna på översiktlig planPDF för att få en bild av hela processen.

Hur har vi arbetat?

Under 2016 har samlade vi in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från invånare, skolelever och personal. Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i en perspektivinsamlingPDF. I slutet av 2016 samlades sen drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera möjliga lösningar.

Hur fortsätter arbetet?

Processen är inne i steg fem enligt vår översiktliga planPDF. Alla är inte överens, men det finns några principer som lämnats vidare till skolutredningen och till våra politiker. Läs om den i anteckningar från möte 6PDF.

Tidsplanen har förskjutits allt eftersom och kommunfullmäktige beslutade om återremiss i juni 2018.

Efter valet gav politiken istället ett tredelat uppdrag om att:

1. Utreda möjligheten till en ny skola i Högvad (Holsljunga, Mjöbäck eller Överlida).

2. Utreda möjligheten till samverkan mellan Mårdaklev och Östra Frölunda när det gäller idrott och hälsa.

3. Utreda möjligheten till flexibelt upptagningsområde i hela kommunen.   


I februari 2021 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att:

 • Utöka utredningen av det så kallade initiativärendet till att omfatta en
  organisation bestående av en F-6 skola i Högvad samt en F-6 skola i Kindaholm.
  I pågående utredning ska även ingå att förskola och fritidsverksamhet ska finnas
  i samtliga orter där det bedrivs skola i dag.
 • Föreslå fullmäktige att avvakta med den tänkta flytten av elever från Holsljunga
  skola till Överlida och Mjöbäck tills beslut om långsiktig skolorganisation för de
  södra kommundelarna fattats. Samt att äska tilläggsanslag på 700 000 kronor för
  drift av Holsljunga skola under höstterminen 2021. 

Reservationer

 • Ann Wallnedal (LPo) reserverar sig mot att frågan lyfts i nämnden utan att den beretts i
  arbetsutskottet och inkommer med följande skriftliga reservation: Vi reserverar oss mot
  att det trots den överenskommelse om borgfred som råder (se bilaga) tas upp och jobbas
  med dessa kontroversiella frågor. Demokratin är i stor fara när både socialdemokrater
  och moderater i BUN, helt nonchalerar överenskommen borgfred och därmed den
  pågående pandemin. Se vidare i Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-02 §4.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 08 februari 2021