Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur smittor kan undvikas.

Objektburen smitta

Kommunen arbetar för att förhindra objektburen smitta i sitt tillsynsarbete. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel

  • livsmedel
  • ventilationsanläggningar
  • vattenanläggningar utomhus
  • vattenanläggningar inne i fastigheter
  • andra vatteninstallationer
  • vilda djur
  • livsmedelsproducerande djur
  • skadedjur
  • sällskapsdjur

Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården. Var och en som misstänker sig ha smittats av en samhällsfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart söka läkare för undersökning. Man är skyldig att följa läkarens förhållningsregler och att alla upplysningar om vart smittan kan ha kommit ifrån och vart den kan ha förts vidare.

Smitta mellan djur och människor

Sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa kallas för zoonoser. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter. Exempel på zoonossjukdomar är infektioner av salmonella, campylobakter, papegojsjuka, harpest och EHEC.

Tillsynsansvar

Det är flera myndigheter delar på ansvaret för tillsyn av smittskydd. Det är bland annat kommunen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för smittskyddstillsynen och arbetet leds av den smittskyddsläkare som ska finnas i varje landsting. Kommunen ska, i samverkan med smittskyddsläkaren, vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga på det lokala planet för att förhindra smittspridning.

Kommunens tillsyn

Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av kommunens tillsynsområden. Vid ansökan om tillstånd för enskilt avlopp ställer vi oloka krav för att minska risk för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar. Vid tillsynen på våra förskolor ställer vi krav på rutiner för hygien och vid misstänkt matförgiftning tar vi prover och utreder orsaken.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: