Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gamla telefonstolpar

Att återanvända material är allt som oftast bra men telefonstolpar är inte alltid lämpliga på grund av att de är behandlade med kreosot för att klara ett långt liv i alla klimat. Nedan kan du läsa mer om telefonstolpar och kreosot samt varför vår rekommendation är att inte återanvända dessa.

Återanvändning av gamla telefonstolpar

Miljö- och byggenheten rekommendation är att om möjligt använda andra material än kreosotbehandlade telestolpar. Det är en bra försiktighetsåtgärd för att minska eventuell spridning av farliga ämnen till vår närmiljö. Hantera därför virket som farligt avfall och lämna in det till en återvinningscentral som har tillåtelse att ta emot det.

Impregnerat virke kan vara farligt avfall

Virke som är impregnerat med till exempel kreosot kan vara farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar.

Nyligen kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och har en stark och karaktäristisk lukt av tjära. Färgen och lukten försvinner med tiden om virket utsätts för väder och vind. Riktigt gammalt kreosotvirke kan vara ljusgrått till färgen. Ibland är det svårt att se skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är obehandlat. Om du är tveksam, behandla virket som om det vore impregnerat, det vill säga farligt avfall.

Vad är kreosot?

Kreosot, som är en mix av flera olika ämnen, används idag för industriell impregnering av järnvägssliprar samt el- och telefonstolpar som skydd mot angrepp av röta och skadeinsekter. Historiskt sett så har kreosot använts som impregnering av virke inom betydligt fler områden. Användningen av kreosot begränsades först på 1980-talet.

Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera ämnen som har hälsofarliga egenskaper. Ämnena antracen, fluoranten, pyren och fenantren i kreosot har så kallade PBT-egenskaper, de är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). För dessa ämnen gäller generellt att de är farliga under lång tid efter träets behandling.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: