Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Starta enskild verksamhet

Om du planerar att starta en skola eller förskola måste du i förväg anmäla detta till miljö- och byggenheten, senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta. På denna sida får du reda på vilka krav du måste uppfylla för att starta inom barnomsorg och hur du anmäler att du startar upp.

någon som sitter och skriver i ett block mer en kaffekopp framför sig

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. Syfte med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Anmäl din verksamhet innan den startar

Följande skolverksamheter är anmälningspliktiga: förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Syftet med anmälan är att vi ska ha möjlighet att lämna råd och ställa krav på en lokal innan lokalen tas i bruk. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som

 • ny innehavare eller verksamhetsutövare
 • utökning, till exempel att en skola utökar med en förskola
 • större ombyggnader eller tillbyggnader, till exempel renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen med mera
 • flytt till paviljong mer än sex månader
 • flytt till annan lokal även om det varit liknande verksamhet där tidigare 

Egenkontroll på förskola och skola

Skolor och förskolor är exempel på verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna, och barnen har inte möjlighet att själva välja vilken miljö de ska vistas i. Alla ska kunna vistas i skolan och förskolan, såväl allergiker som människor med funktionsvariation. Därför är det viktigt att ha kunskap om inomhusmiljön i sin verksamhet, och att utemiljön är lämplig.​ 

Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper verksamheten att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen - innan människor eller miljö hinner ta skada. Brister ska åtgärdas och följas upp, och nödvändiga prover och under­sökningar ska göras vid behov. För en skola eller förskola ska egenkontrollen vara dokumenterad, det vill säga vara nerskriven.

Exempel på rutiner som ska finnas inom verksamhetens egenkontroll

 • Rutiner för skötsel och underhåll samt vid reparationer och ombyggnationer.
 • Rutiner för olyckor och andra tillbud, till exempel allergireaktioner.
 • Rutiner för hantering av klagomål.
 • Rutiner för regelbunden ventilationskontroll.
 • Städrutiner där det framgår hur ofta städning sker, vad som ingår, av vem städningen utförs och vem som har hand om uppföljning.
 • Rutiner för hygien- och smittskydd.
 • Rutiner för hantering av avfall och farligt avfall.
 • Rutiner för hantering av kemikalier.

Kök – registrering enligt livsmedelslagen

Du måste även registrera verksamhetens kök som en livsmedelslokal innan du startar upp. Registrering ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för livsmedelsverksamheter och anmäla registrering av livsmedelsanläggning. 

.

Uppdaterad: