Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:


Konkurrensutsatt verksamhet är när vi prövar om någon annan kan driva en kommunalt finansierad verksamhet istället för att vi gör det i egen regi. Syftet med konkurrensutsättningen är för att bredda antalet utförare och bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Någon annan part kan vara ett privat företag, en förening eller ett kooperativ som helt eller delvis kan driva en kommunalt finansierad verksamhet.

Hemtjänst - LOV

Vår kommun har valfrihet inom service enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Valfrihetssystemet förväntas ge ytterligare större valmöjligheter för våra kommuninvånarna samt ett ökat antal leverantörer. Vidare är vår förhoppning att nya kvaliteter tillförs och att entreprenörskap uppmuntras.

Alla leverantörer, såväl privata företag som ideella organisationer, som vill delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kapitlet i 1 paragrafen i LOV, kommer att godkännas av oss.

Lagen om valfrihetssystem bygger på att det inte råder någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges istället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Kunden betalar till oss för erhållen tjänst enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Barnomsorg

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. Syfte med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Anmäl din verksamhet innan den startar

Följande skolverksamheter är anmälningspliktiga: förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Syftet med anmälan är att vi ska ha möjlighet att lämna råd och ställa krav på en lokal innan lokalen tas i bruk. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som

 • ny innehavare eller verksamhetsutövare
 • utökning, till exempel att en skola utökar med en förskola
 • större ombyggnader eller tillbyggnader, till exempel renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen med mera
 • flytt till paviljong mer än sex månader
 • flytt till annan lokal även om det varit liknande verksamhet där tidigare 

Egenkontroll på förskola och skola

Skolor och förskolor är exempel på verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna, och barnen har inte möjlighet att själva välja vilken miljö de ska vistas i. Alla ska kunna vistas i skolan och förskolan, såväl allergiker som människor med funktionsvariation. Därför är det viktigt att ha kunskap om inomhusmiljön i sin verksamhet, och att utemiljön är lämplig.​ 

Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper verksamheten att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen - innan människor eller miljö hinner ta skada. Brister ska åtgärdas och följas upp, och nödvändiga prover och under­sökningar ska göras vid behov. För en skola eller förskola ska egenkontrollen vara dokumenterad, det vill säga vara nerskriven.

Exempel på rutiner som ska finnas inom verksamhetens egenkontroll

 • Rutiner för skötsel och underhåll samt vid reparationer och ombyggnationer.
 • Rutiner för olyckor och andra tillbud, till exempel allergireaktioner.
 • Rutiner för hantering av klagomål.
 • Rutiner för regelbunden ventilationskontroll.
 • Städrutiner där det framgår hur ofta städning sker, vad som ingår, av vem städningen utförs och vem som har hand om uppföljning.
 • Rutiner för hygien- och smittskydd.
 • Rutiner för hantering av avfall och farligt avfall.
 • Rutiner för hantering av kemikalier.

Kök – registrering enligt livsmedelslagen

Du måste även registrera verksamhetens kök som en livsmedelslokal innan du startar upp. Registrering ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för livsmedelsverksamheter och anmäla registrering av livsmedelsanläggning. 

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Du som vill starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg behöver först ansöka om ett godkännande hos kommunen.

På sidan Fristående förskola och pedagogisk omsorg kan du läsa mer om vad som gäller.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: