Tillbaka till startsidan

Du är här:

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsatt verksamhet är när vi prövar om någon annan kan driva en kommunalt finansierad verksamhet istället för att vi gör det i egen regi. Syftet med konkurrensutsättningen är för att bredda antalet utförare och bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Någon annan part kan vara ett privat företag, en förening eller ett kooperativ som helt eller delvis kan driva en kommunalt finansierad verksamhet.

Barnomsorg

Du som vill starta fristående förskoleverksamhet i vår kommun kan göra det med rätt till ekonomiskt bidrag från oss för de barn som deltar i verksamheten - så kallad fri etableringsrätt.

För att få starta fristående verksamhet krävs det att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheten.

Verksamheten kan bedrivas som bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller av en enskild individ.

Vi beviljar tillstånd och utövar tillsyn, bland annat vad gäller livsmedel och miljö. Dessa tillstånd måste vara klara innan du kan ansöka om godkännande av verksamheten av oss.

De lagar och förordningar som styr verksamheten är

  • Skollagen
  • Diskrimineringslagen
  • Lagen (2007:873) om registreringskontroll
  • Livsmedelslagen
  • Miljöbalken
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om skydd mot olyckor

Hemtjänst, hemsjukvård - LOV

Vår kommun har valfrihet inom hemsjukvård, personlig omvårdnad och service enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).


Valfrihetssystemet förväntas ge ytterligare större valmöjligheter för våra kommuninvånarna samt ett ökat antal leverantörer. Vidare är vår förhoppning att nya kvaliteter tillförs och att entreprenörskap uppmuntras.


Alla leverantörer, såväl privata företag som ideella organisationer, som vill delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kapitlet i 1 paragrafen i LOV, kommer att godkännas av oss.


Lagen om valfrihetssystem bygger på att det inte råder någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges istället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Kunden betalar till oss för erhållen tjänst enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

.

Kontakt
Maria Bengtsson, Upphandlare, 0325-180 76

Uppdaterad: