Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Arrendera, hyra kommunal mark

Både privatpersoner och företag kan arrendera, hyra, mark av Svenljunga kommun. Du kan hyra mark för till exempel jakt, parkering, jordbruk eller mobilmaster. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift.

Regnbåge över fält, stenmurar och gamla träd.

Hur ansöker jag om arrende?

Du kan ansöka om att få arrendera kommunal mark för olika användningsområden som till exempel odling, bete, upplag, parkeringar eller för idrott med mera. Företag, föreningar eller privatpersoner kan ansöka om att använda kommunal mark.

 • Fundera över dina behov och anpassa dina önskemål om yta efter dem.

Om du är intresserad av att arrendera kommunal mark kontaktar du någon av våra mark- och exploateringsingenjörer. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Du kan även skicka en ansökan till:

Svenljunga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
512 80 Svenljunga

e-post: samhallsbyggnad@svenljunga.se

Vad måste jag skicka med min ansökan om arrende?

Vid förfrågningar behöver du ange följande information:

 • Vad ska du använda marken till?
 • Under hur lång tid vill du hyra marken?
 • Vilken mark gäller det? Bifoga gärna en karta.

Kom ihåg att ange kontaktuppgifter och om du är privatperson, företagare eller förening.

Skriva avtal

I samband med att vi handlägger ditt ärende måste vi undersöka om marken kan arrenderas ut. När vi ser att det inte finns några hinder skriver vi ett avtal mellan dig som ansöker och kommunen.

Avtalet reglerar villkoren, bland annat storleken på markområdet som du ska använda, aktuell period, avgift och uppsägning. Villkoren i avtalet kan variera beroende på vad marken ska användas till. För att få använda marken betalar du en arrendeavgift varje år. Avgiften grundar sig bland annat på markområdets storlek, läge, vad marken ska användas till och andra villkor i avtalet.

Tänk på följande innan du skriver på arrendeavtalet:

 • Är ytan rätt för dina behov och önskemål?
 • Är tiden för arrendet anpassat för det du har tänkt använda arrendeområdet till?
 • Kontrollera så att arrendevillkoren inte hindrar dig från att göra det du har tänkt med marken.

 

Ett arrende är en form av nyttjanderätt för att använda någon annans mark som innebär att en markägare upplåter mark till en arrendedator mot ersättning. Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål till både privatpersoner, föreningar och företag. Vid en försäljning av en fastighet eller byggnad följer inte arrendet med automatiskt. Arrendet är alltså inte knutet till en fastighet utan till en person. Arrendeavtal med kommunen kan inte överlåtas till någon annan utan kommunens godkännande.

Reglerna om arrende finns i 7–11 kapitlet i Jordabalken Länk till annan webbplats. och skiljer sig åt beroende på ändamålet. Nyttjanderätt kan upplåtas i maximalt 50 år, eller 25 år om marken är inom detaljplanerat område. Det finns olika typer av arrenden:

 • Vid jordbruksarrende upplåts marken för brukande. Både betesmark och åkermark hör till denna arrendeform.
 • Bostadsarrende innebär att arrendatorn får bygga och nyttja ett bostadshus på det arrenderade området. Det är arrendatorn som äger bostadshuset och kommunen äger marken.
 • Anläggningsarrende utmärks av att arrendatorn har rätt att uppföra en eller flera byggnader för kommersiell verksamhet. Exempel på detta är bensinstation och fabrik. Även mobilmaster räknas som anläggningsarrenden.
 • Lägenhetsarrenden är upplåtelser som inte är att anse som något av de tre ovanstående arrendeformerna. Exempel på detta är parkeringsplats, upplagsplats, kolonilott samt mark för idrottsändamål.

.

David Nyblom, Mark- och exploateringsingenjör, 0325-180 00
Ulrika Nilsson, Mark- och exploateringsingenjör, 0325-183 53
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: