Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunfullmäktige

Här nedan hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunfullmäktige den 28 november 2022.

1 Närvaro och anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll sker torsdag 1 december klockan 13.00, kommunhuset, mötesrum kanslienheten.

3 Godkännande av dagordning

4 Kommunchefen informerar

6 Anmälan om inkomna motioner,
Svenljungaförslag och interpellationer

Inga handlingar finns till ärendet

7 Svar på interpellationer/enkla frågor

Inga handligar finns till ärendet.

8 Utdebitering 2023

9 Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen

10 Investeringsbudget 2023-2025 för Svenljunga kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler AB

11 Allmänhetens frågestund gällande verksamhetsplan 2023-2025

(Inga handlingar)

12 Kompensation till kostenheten

13 Riktlinje för resultatutjämningsreserv

14 Riktlinje för kontinuitetsplanering

15 Fastställande av vattenskyddsområde för Ätran nedre i Svenljunga kommun

16 Flytt av fritidsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden

17 Förvaltningsgemensamma enheten för främjande av barn- och utbildningsfrågor 2023, Svenljunga Ungas Framtid

18 Reglemente för socialnämnden

19 Reglemente för barn- och utbildningnämnden

20 Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

21 Svar på motion kring ökad fysisk aktivitet hos unga i Svenljunga kommun

22 Medfinansiering Örsåsgården

23 Hälsans stig

24 Försäljning av fastigheten Svenljunga 5:493

25 Utökad kommunal borgen för AB Svenljunga Bostäder

26 Utökad kommunal borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB

27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

28 Upphävande av Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

29 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter

30 Taxa för lov, anmälan m.m enligt plan- och bygglagen

31 Kart- och mättaxa

32 Avfallstaxa 2023

33 Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023

34 Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

35 Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2023

36 Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023

Valärenden

(Inga handlingar)

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: