Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunfullmäktige

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunfullmäktige den 15 april 2024

1 Anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll föreslås ske torsdag 18 april klockan 11.00, digitalt.

3 Godkännande av dagordning

4 Revisorerna informerar om granskning av huvudmannens styrning och ledning av elevhälsan

5 Revisorerna informerar om granskning av intern kontroll lönehantering och löneutbetalning

6 Kommunchefen informerar

7 Anmälan om inkommen motion – Omtag
för grundskolan i Svenljunga

8 Svar på interpellationer/enkla frågor

9 Inkomna beslut, skrivelser och
meddelanden

10 Allmänhetens frågestund kring
Svenljunga kommuns årsredovisning
2023

11 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
2023

12 Svenljunga kommuns årsredovisning
2023

13 Uppföljning Intern kontroll 2023 för
kommunen och bolagen – Självskattning

14 Beslut om ej betydande miljöpåverkan
av Vattentjänstplanen 2024-2027

15 Antagande av Vattentjänstplan 2024-
2027

16 Antagande av detaljplan för fastigheten
Torstorp 1:24 m. fl. Klockaregården

17 Policy mot mutor och korruption

18 Samverkansavtal: E-arkiv i Sjuhärad

19 Redovisning av obesvarade motioner
och Svenljungaförslag - andra halvåret
2023

20 Årsredovisning och ansvarsfrihet för
Sjuhärads samordningsförbund 2023

21 Valärende - Entledigande av ledamot i
kommunfullmäktige samt begäran om
ny röstsammanräkning

22 Valärende - Entledigande av ledamot i
kommunfullmäktige samt begäran om
ny röstsammanräkning

23 Valärende – Entledigande av ledamot i
socialnämnden samt fyllnadsval

24 Valärende - Entledigande av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt fyllnadsval

25 Valärende - Entledigande av ledamot i
styrelsen för Charles M Swansson och
Emilia Anderssons donationsfond samt
fyllnadsval

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: