Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Medborgarundersökning

Hur upplever våra invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

Så här genomför vi Medborgarundersökningen

Undersökningen genomför vi ihop med Statistiska Centralbyrån (SCB). Den görs i regel under hösten med några års mellanrum, för att resultaten ska vara jämförbara med tidigare år. Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här nedan.

Nästa medborgarundersökning genomförs under hösten 2023. 1000 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-84 år tillfrågas och då hoppas vi att många svarar på undersökningen så vi får ett bra underlag för att förbättra kommunen.

Resultat från senaste medborgarundersökningen 2020

Den senaste undersökningen (2020) visar på små förändringar mellan och inom frågeområdena. Det är viktigt att vara försiktig i bedömningen av resultaten, eftersom undersökningen bygger på ett urval av befolkningen. I jämförelse med tidigare medborgarundersökningar kan vi notera en viss förbättring, vilket är glädjande.

Del A Nöjd-region-index - NRI (kommunen som en plats att bo och leva på)

Resultatet blev ett index 51, vilket är en förbättring även om gränsen för nöjd går vid 55. 24 procent av medborgarna i Svenljunga kommun kan starkt rekommendera andra att flytta till kommunen.

Rekommendation för det fortsatta arbetet: Förbättringar av fritidsmöjligheter, bostäder samt trygghet kan höja helhetsbetyget.

Del B Nöjd-medborgar-index - NMI (kommunens olika verksamheter).

Indexet blev 48 och det ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Gränsen för nöjd går vid 55. Betygsindexet för bemötande och tillgänglighet blev 58 i Svenljunga kommun.

Rekommendation för det fortsatta arbetet: Förbättringar av idrotts- och motionsanläggningar, grundskolan, miljöarbete samt äldreomsorgen kan höja helhetsbetyget.

Del C Nöjd-inflytande index - NII (medborgarnas inflytande i kommunen).

Resultatet blev ett index på 36, gränsen för nöjd går vid 55. Vi noterar ändå en förbättring jämfört med tidigare år (32). Jämfört med 2017 har frågeområdet Information fått högre betygsindex.

Rekommendation för det fortsatta arbetet: Främst förbättringar inom frågeområdena förtroende och påverkan kan höja helhetsbetyget.

Medborgarundersökningen 2020 Pdf, 843 kB.

Medborgarundersökningen har genomförts under flera år. Den görs i regel under hösten för att resultaten ska vara jämförbara. Tidigare tillfrågades 600 slumpmässigt utvalda invånare. Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här nedan.

Resultat 2017

Sammanfattningsvis visar inte resultaten på några större förändringar jämfört med 2015, men i jämförelse med 2013 har vi förbättrat oss på alla områden, även om det är i ganska blygsam omfattning.NRI: Resultatet blev ett index 49, vilket är en förbättring. Frågeområden som vi bör prioritera är: Bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

NMI: De verksamheter vi bör prioritera för att nå bättre resultat är: miljöarbete, äldreomsorg, gång- och cykelvägar samt grundskolan.

NII: Vi noterar en förbättring när det gäller möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Områdena förtroende och påverkan bör prioriteras framöver. Medborgarundersökningen 2017. Pdf, 791 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat 2015

Medborgarna anser att möjligheten till inflytande i kommunen har ökat sedan 2013.Vid undersökningen 2013 var "nöjdhetsindexet" 29 och 2015 ökade det till 35. Ett förbättringsområde är till exempel vår information, både på webben och i sättet vi kommunicerar.

Fler förbättringsområden hittar vi inom trygghet och fritidsmöjligheter där vi har lägre resultat i jämörelse med andra kommuner i samma storlek. Svenljungas index visar ändå en förbättring från 2013.
Kommunens olika verksamheter: Index inom detta område blir 49 jämfört med 43 i undersökningen 2013 men det är ändå låga resultat jämfört andra kommuner. Medborgarundersökningen 2015. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultat 2013

Sammanfattningsvis är deltagarna i undersökningen nöjda med grundskolan, våra gång- och cykelvägar och kulturutbudet. Däremot vill de ha bättre möjligheter att påverka, fler fritidsmöjligheter och ett ökat miljöarbete. Medborgarundersökningen 2013. Pdf, 990 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: