Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Trygg och säker kommun

Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för vårt samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion.

fem kugghjul 

Arbetet sträcker sig längst hela skalan från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.

Vi har ett brett ansvar för invånarnas trygghet och säkerhet. Ett tryggt och säkert Svenljunga nås genom ett samordnat och effektivt förebyggande arbete mot brott, olyckor och kriser. Arbetet syftar till att värna människors liv och hälsa och grundläggande värden som demokrati och mänskliga rättigheter samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och förhindra skador på egendom och miljö.

Vi utgår från målområde 3 ur kommunfullmäktige målen: Vi vill ha ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla. Som bygger på vår vision – här finns det godaste livet, vilket innebär att vi vill vara den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen.

Syftet är att samla kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet, för att Svenljunga kommun ska vara en trygg och säker plats att arbeta, besöka och bo i.

Mål för arbetet med trygg och säker kommun

  • Att värna demokratin och möjlighet till inflytande
  • Att värna Svenljunga som trygg kommun
  • Att skapa förutsättningar att prioritera

Kugghjulet som arbetsmodell visar på de olika delar som hör till trygg- och säkerhetsarbetet. Trygg och säker är navet, som mynnar ut i delarna trygghetsundersökning, lägesbilder, samhällskris samt träffpunkt som är en egen arbetsmetod. Navet i arbetet bedrivs av en arbetsgrupp på kansliet som jobbar gentemot trygg och säker kommun.

Här beskriver vi varje enskilt kugghjul och vad just den representerar:

Lägesbilder

Detta kugghjul är en viktig del i det trygg- och säkerhetsarbetet som fokuserar på det brottförebyggande arbetet, då vi får systematik och kontinuitet samtidigt som vi effektiviserar och fokuserar på rätt saker.

Vi använder oss av EST-metoden - "Effektiv samordning för trygghet" för att kunna upprätta en samlad lägesbild mellan polisen, kommunen och kommunala bostadsbolag.

Det sker genom insamling av lägesbilder, med hjälp av rapportörer från de kommunala verksamheterna, näringslivet och viktiga aktörer i samhället där varje samordnare sammanställer sin organisations lägesbild. Inrapporteringen sker genom att besvara en enkät digitalt.

Detta blir sedan en del till den gemensamma lägesbilden, som sammanställs i en åtgärdsanalys en gång i månaden. Här samverkar arbetsgruppen med polisen.

Beroende på vilka aktiviteter eller åtgärder som framkommer genom analysen, lämnar arbetsgruppen vidare informationen eller förslag till insatser till berörd förvaltning. Besluten tas via Kommunledningsgruppen eller Kommunstyrelsen.

Inrapportörerna får sedan en återrapportering med en sammanställning av den gemensamma lägesbilden varje månad.

Trygghetsundersökning

Detta kugghjul beskriver hur vi tillsammans med polisen kommer arbeta med att kartlägga kommuninvånarnas upplevda trygghet i hela kommunen. Enkäten består av ett antal frågor som berör brott och den egna upplevda tryggheten.

Analysen av resultatet görs gemensamt med personal från kommun och polis. Detta resultat kan komma att ligga till grund för en trygghetsvandring i centralorten.

Träffpunkt

Detta kugghjul beskriver vår landsbygdsdialog. Dialogmodellen Träffpunkt är en enskild arbetsmetod, se riktlinje för dialogmodellen träffpunkt.

Dialogmötena sker i fem olika geografiska områden och omfattar hela kommunen, förutom centralorten. Dialogen genomförs i fyra olika steg.

Första steget är insamling av underlag från invånare och lokala företag. Steg två är dialogmöte med tjänstepersoner och steg tre är dialogmöte med politiken. Det sista avslutande steget har fokus på uppföljning med interna och externa träffar.

Kommunutvecklaren håller i att samordna och leda dialogsträffarna. Under steg ett ligger enkäten till grund för att fånga trygghetsfrågan i de olika geografiska områdena. Det är en till två trygghetsfrågor som kommer beröras i enkäten. Trygghetsvandring kommer erbjudas i samband med dialogträffen i det område eller ort som visat behov.

Trygghetsvandring

Detta kugghjul beskriver en metod för att skapa en bättre närmiljö med trygghet, tillgänglighet och trivsel i fokus. Metoden bygger på att det är de som bor och är verksamma i ett område som har den största kunskapen om sin närmiljö.

Utifrån resultatet av trygghetsundersökning och den gemensamma lägesbilden så kan en trygghetsvandring ske i centralorten 1 gång per år. De övriga orterna i kommunen kan komma att få trygghetsvandringar beroende på resultatet av enkäten från dialogmodellen träffpunkt.

Berörda tjänstemän från kommunen tillsammans med polisen, kommer att medverka under trygghetsvandringarna.

Samhällskris

Kugghjulet samhällskris är ett parallellt arbete som pågår utifrån handlingsprogrammet krishantering.

Kugghjulet beskriver hur vi kan arbeta för att få till en robusthet i vårt samhälle genom samverkan och samordning i vårt geografiska område. Detta genom att anordna träffar med representanter från kommunens orter och näringsliv. Vi vill beskriva kommunens ansvar samt hur krisberedskapen kan byggas upp inför en extraordinär händelse eller höjd beredskap som kan drabba hela vårt samhälle.

.

Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: