Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ungdomars inflytande

Alla kan bidra till positiv förändring av sin omgivning. Särskilt du som är ungdom kan påverka din och samhällets framtid aktiv. På denna sida kan du läsa mer om hur du kan ha inflytande och ta plats i samhällsdebatten.

någon som sitter på en bänk med sin mobil

Vi vill på olika sätt både möjliggöra ungdomars inflytande och deras aktiva deltagande i förändringsprocesser. Det finns olika sätt att vara delaktig och utöva inflytande. Även att vara aktiv i en förening är ett sätt att ha inflytande. Här lyfter vi några av de specifika insatserna som vi gör för att möjliggöra och uppmuntra ungdomars inflytande. Vissa av dessa är punktinsatser, andra är löpande.

LUPP

Under hösten 2023 genomförde kommunen för första gången ungdomsenkäten LUPP.

Det är en enkätundersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillsammans med kommuner i Sverige har tagit fram som riktar sig till unga mellan 13–16 år och 16–19 år. Enkäten innehåller frågor om Fritid, Skola, Familj, Hälsa, Trygghet, Samhälle och Demokrati, Arbete samt Framtid.

Svenljunga kommun vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och genomför därför LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, i kommunen. Det är kommunen själv som anmäler sitt intresse av att delta i Lupp och ansvarar för insamling och analys av resultaten.

Svaren kommer att sammanställas till statistik och presenteras i en rapport som sedan ska används som underlag av kommunen i beslut som rör unga. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer ska kunna identifieras. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan centralt av kommunen.

Svaren kan också komma att, tillsammans med ungas svar i andra kommuner, användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att utveckla den svenska ungdomspolitiken.

Under veckorna 40-48 kommer eleverna i årskurs 7-9 Moga skolan att fylla i enkäten på lektionstid. Enkäten består av ungefär 70 frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid.

Inga svar ska kunna kopplas till en viss elev i undersökningen.

Om du undrar över något som har med enkäten att göra eller om du vill veta mer om hur svaren ska användas så kan du kontakta Ida Ferger på Ung i Svenljunga som arbetar med de här frågorna i kommunen via mail ida.ferger@svenljunga.se

För att få göra en undersökning som Lupp måste det finnas en laglig grund. Grunden i detta fall är att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1. e i EU:s dataskyddsförordning).

Av 2§ MUCF:s instruktion framgår att Myndigheten bland annat ska verka för att målen inom ungdomspolitiken uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civilsamhällets organisationer.

Här finns två korta filmer med information om LUPP.

Informationsfilm riktad till unga som gör LUPP För unga som ska göra Lupp on Vimeo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm som riktar sig till tjänstepersoner Om LUPP till tjänstepersoner on Vimeo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är en sluten grupp där du som är ung i kommunen kan träffa andra unga som vill engagera sig i lokala samhällsfrågor. Unga kommunutvecklare träffas cirka 10 gånger per år och behandlar bland annat ansökningar till Ungdomspeng. Gruppens form är under utveckling och under 2024 kommer fler spännande nyheter om gruppen.

Detta forum riktar sig till dig som går i årkurs 6 upp till 18år. För att ha chans att bli en del av Unga kommunutvecklare kan du anmäla ditt intresse genom att prata med en befintlig medlem i gruppen eller prata med en ungdomsutvecklare på Ung i Svenljunga.


Svenljungaförslag

Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar.

Genom att samla många digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Få reda på mer om Svenljungaförslag, skriv under ett förslaag eller lämna in ett eget Svenljungaförslag

Medborgardialog

Vid vissa frågor väljer våra politiker att starta en medborgardialog för att samla in perspektiv. Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstepersoner, tycker att dina idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner aktivt och på olika sätt bjuder in/söker upp kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningar för olika problem.

Exempel på tidigare medborgardialoger där barn och ungdomar varit delaktiga är lek- och aktivitetsparken Thilanderskaparken och skoldialgen.

Läs mer om medborgardialog och tidigare dialoger

Följ våra nyheter för att få reda på när nästa medborgardialog börjar 

Byalagspeng - ett projektbidrag för alla

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Målet med byalagspengen är att det ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för de som har idéer som kan utveckla vår kommun.

Ansök om byalagspeng tillsammans med ett byalag

Studiebesök på kommunhuset

För att ge en inblick i hur kommunen fungerar, vår organisation, våra förvaltningar, vad demokrati är och mycket mer kring kommunen bjuder vi regelbundet in till studiebesök på kommunhuset. Det är framförallt mellanstadieklasser som kommer på studiebesök.

.

  • Ida Ferger, Ungdomsutvecklare, 0325-181 45
    073-765 42 27

Uppdaterad: