Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Föreningsbidrag

Vi ger olika former av föreningsbidrag och stöd till ideella föreningar. Här hittar du information om våra stöd till föreningslivet.

Glasögon ligger på ett paper bredvid en laptop.

Söka föreningsbidrag

Från hösten 2021 söker föreningar bidrag för sin verksamhet digitalt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att kunna söka bidrag i e-tjänsten behöver er förening vara registerad och ha uppdaterade föreningsuppgifter i vårt föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till vår e-tjänst för att söka bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hjälper er gärna med er ansökan så tveka inte att kontakta oss för hjälp!

Grundläggande krav och godkända verksamheter

I våra regler för föreningsbidrag Pdf, 417 kB. kan ni läsa på vilka krav vi ställer för att er förening ska ha rätt till att söka bidrag. Här kan du också läsa vilka typer av verksamheter och aktiviteter som är godkända.

Glöm inte att för sent inkomna ansökningar inte kommer behandlas och att för att få bidrag utbetalt behöver alla efterfrågande dokument vara uppladdade i e-tjänsten.

Covid-19

Vi har full förståelse för att föreningar har haft svårt att genomföra årsmöten som vanligt på grund av restriktionerna för att förhindra smittspridning. Ni kan därför komplettera era bidragsansökningar med årsmöteshandlingar till den 1 maj 2022. Skicka in er bidragansökan som vanligt senast sista ansökningsdatum och komplettera med årsmöteshandlingar senast den 1 maj. Inga bidrag kommer betalas ut innan ansökan är fullständig.

Allmänna bidrag

Här nedan hittar ni våra bidrag som är verksamhetsstödjande för idella föreningar. Fler bidrag för projekt och utveckling hittar ni på vår samlingssida för alla bidrag.

Ändamål

Bidrag är till för att lindra fasta kostnader för föreningar som är anslutna till kommunalt VA.

Villkor

Bidrag ges till ideella föreningar vars fastigheter är anslutna till kommunalt VA med en Qn 2,5 vattenmätare, och har en årsförbrukning under 70 m³.

Bidrag

Bidraget är 4 500 kronor per år och förening.

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag och ska innehålla avläst årsförbrukning daterad 31 december. Sista ansökningsdag är den 31 mars och avser föregående år.

Ändamål

Bidraget ska stödja förening som för sin verksamhet hyr anläggning eller lokal.

Villkor

 • Bidrag ges under förutsättning att lokalen eller anläggningen inte har på annat sätt av kommunen subventionerad hyra.
 • Lokalen ska användas regelbundet av föreningen.
 • Bidrag ges under förutsättning att lokalen och/eller anläggningen får användas av andra föreningar efter hänvisning från kommunstyrelseförvaltningen.
 • Bidrag ges inte till kommersiell verksamhet, till interna debiteringar till annan sektion inom samma förening eller för lokalkostnader som avser hyra av idrottshallar.
 • Lokalbidrag ges inte till anläggning som får driftbidrag.

Bidrag

 • 50 % av lokalhyran.
 • Bidraget är maximerat till 10 000 kronor per år.

Ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser. Kopia på betald faktura bifogas ansökan.

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som för sin verksamhet driver egen anläggning.

Villkor

 • Anläggningen ska ligga i kommunen.
 • Anläggningen ska vara föreningsägd alternativt långfristigt förhyrd eller motsvarande. Beräkningsgrundande enheter ska vara i användbart skick.
 • Anläggningen ska brukas regelbundet av föreningen eller allmänheten. Den ska dessutom vara tillgänglig för allmänheten och andra ideella föreningar om det inte inkräktar på ordinarie verksamhet.
 • Driftsbidrag ges inte till anläggning som får lokalbidrag.

Bidrag

 • 80 % av bidrag i grundbidrag enligt särskilt poängsystem, se nedan. 10 % av bidrag baseras på uppgivna driftskostnader.
 • Resterande 10 % baseras på antal sammankomster på ansökan om ”Lokalt Aktivitetsbidrag” föregående verksamhetsår.
 • Föreningen tilldelas bidraget i proportion till den egna andelen av respektive poäng i grund-bidraget, driftkostnader och antal sammankomster.
 • Bidragets storlek får ej överstiga anläggningens kostnader.

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser. Anläggningarna finns registrerade i föreningsregistret och kontrolleras av föreningen inför ansökan. Eventuella ändringar görs i ansökan som fritext.

Fördelning av poäng

Namn

Beräkningsgrundande enheter

Poäng

A

Fotbollsplan ca 100 x 60 meter gräsbeläggning

20

B

Fotbollsplan ca 100 60 meter grusbeläggning

10

C

Mindre bollplan ca 60 x 30 meter gräsbeläggning

2

D

Mindre bollplan ca 60 x 30 meter grusbeläggning

1

E

Per omklädningsrum med plats för minst ett lag, med dusch och varmvatten

5

F

Komplett fritidsanläggning med minst fyra löparbanor samt satsbanor för samtliga hopp och kastgrenar

10

G

Klubbstuga/samlingslokal till förening med godkänd ungdomsverksamhet.

8

H

Bastuanläggning, per aggregat

1

I

Läktare med tak, för varje påbörjat 100-tal sittplatser

2

J

Läktare utan tak, för varje påbörjat 100-tal sittande

1

K

För varje serietävlande lag, 7-20 år

2

L

Tennisbana med beläggning av Lawnit, tennisit, grus eller motsvarande.

8

M

Tennisbana med beläggning asfalt eller annan permanent beläggning

2

N

Gevärsskjutbana med skjutavstånd 100-300 meter med fyra tavelställ. trappskyttebana, jaktstig.

5

0

Korthålsbana för gevärs/pistolskytte med upp till fyra tavelställ och transportör.

2

P

Isbana för spolning, naturfryst.

2

Q

Belyst isbana för spolning, naturfryst.

4

R

Elljusspår, om minst 2,5 kilometers längd

20

S

Motocrossbana, trailbana.

10

T

Ridbana, grus 20 x 40 meter. Apellplan gräs

10

U

Vandringsled/MTB-led per km med godkänd överrenskommelse

½

V

Boulbana, första banan

2

X

Boulebana, resterande banor

½

Y

Ridhus (varmdel + 27 poäng).

40

Z

Hillareds skytteförening

6

Å

Mjöbäcks skytteförening

6

Ä

Roasjö skytteförening

26

AA

Håcksviks idrottshall

40

Ändamål

Bidraget är avsett att stödja nystartad förening.

Villkor

Startbidrag ges till nystartade föreningar med minst 10 medlemmar. Förening som har lagts ner kan inte ansöka om startbidrag för nystart förrän tre år efter nedläggningen.

Bidrag

Startbidrag utgår som ett engångsbelopp med 2 000 kronor.

Ansökan

Ansökan sker digitalt i vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Sökande förening ska också registrera sina uppgifter i föreningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in följande via e-tjänsten:

 • Aktuellt medlemsregister
 • Tillhörighet till eventuell riksorganisation
 • Aktuellt protokoll där styrelsens sammansättning framgår
 • Antagna stadgar.

Särskilda bidrag

Vissa bidrag går endast att söka för föreningar med speciell inriktning eller viss typ av verksamhet. De särskilda bidragens målgrupper är prioriterade i kommunens verksamhet och ses som extra samhällsviktiga.

Verksamhet för barn och ungdomar

Föreningar som ansöker om bidrag för barn- och ungdomsverksamhet ska förutom de grundläggande kraven även uppfylla vissa särskilda krav som framförallt ska säkerställa att barn och ungdomsverksamhet är alkohol- och drogfri. Fullständiga krav hittar du i våra regler för föreningsbidrag Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster..

Ändamål

Ett årligt grundbidrag betalas ut till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för sin målgrupp.

Villkor

Bidrag betalas ut till alla föreningar som, under föregående verksamhets år bedrev, av kommunstyrelseförvaltningen, godkänd ungdomsverksamhet och som fått aktivitetsbidrag.

Bidrag

Bidrag utbetalas med 2 000 kronor per förening.

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser.

Ändamål

Bidraget är till för att täcka baskostnaderna för föreningens administration, ledarutbildning och verksamhet, så att trygghet och stabilitet i verksamheten kan uppnås.

Villkor

En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs, fyller lägst 7 år och högst 25 år.

Bidrag

25 kronor/aktivitetstillfälle. Därutöver delar föreningarna på kvarvarande bidragsbudget vid årets slut med X kronor per deltagare.

Ansökan

Ansökan sker på digitalt på kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för föreningsbidrag. För föreningar som ansöker om statligt aktivitetstöd (LOK-stöd) via Idrottonline kan ansökan göras genom att föreningen skickar en kommunfil i Idrottonline. Kommunfilen omvandlas sedan automatiskt till en kommunal aktivitetsansökan.

Ansöknings- och redovisningsperioder

 • Ansökningsdag: 25 augusti
  Redovisningsperiod: 1 januari - 30 juni
 • Ansökningsdag: 25 februari
  Redovisningsperiod: 1 juli - 30 december

Ändamål

Till föreningar i Svenljunga kommun som anordnar aktiviteter i kommunen under lov för att ge våra barn/ungdomar möjlighet att prova på olika aktiviteter och en meningsfull sysselsättning.

Villkor

Lovbidrag ges till de föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar (7-20 år) under skolans lov.

Aktiviteten ska vara kostnadsfri och öppen för alla.

Aktiviteten ska läggas in i kommunens evenemangs och aktivitetskalender i samband när ansökan skickas in.

Bidrag

Utbetalning med 1 000 kronor per förening sker efter genomförd aktivitet enligt ovan angivna villkor.

Ansökan

Ansökan sker på digitalt via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. minst tre veckor innan lovstart.

Verksamhet för pensionärer och personer med funktionsvariation

Ändamål

Ett årligt bidrag betalas ut till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för sin målgrupp.

Villkor

 • Minst fyra aktiviteter/år med minst fem deltagare/träff. Antal träffar och deltagare beskrivs i verksamhetsberättelsen.

Bidrag

Bidrag utbetalas med 1500 kr per förening.

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser.

Allmänna samlingslokaler och bygdegårdar

Med begreppet samlingslokal som är berättigade till bidrag menas de bygdegårdar och medborgarhus som finns upptagna under rubriken Bygdegårdar/samlingslokaler på kommunens hemsida. Bygdegården/medborgarhuset är framförallt den egna bygdens samlingslokal och kulturcentrum men ska stå öppen och vara tillgänglig för andra föreningar och allmänheten.

Ändamål

Driftsbidraget är stödjande årligt bidrag till de driftkostnader som är förknippade med att driva samlingslokalen och bibehålla lokalen i befintligt skick samt hålla verksamheten i oförändrad volym och kvalitet.

Villkor

Samlingslokalen ska upplåtas för kulturella ändamål, studie- och annan bildningsverksamhet samt folkrörelse- och övriga sammankomster för allmänheten.

Alla, oberoende av samhällsställning, politisk eller annan uppfattning, ska kunna känna sig lika hemma i sin samlingslokal.

Samlingslokalen ska exempelvis kunna användas i den mån den är lämplig för föreningars behov, studier, hobby, idrott och nöjen samt möten och sammankomster. Den bör även stå öppen för möjligheten att upplåta lokaler för familjefester och dylikt.

Bidrag

 • Varje bygdegård/samlingslokal erhåller ett grundbelopp på 1 000 kronor.
 • 40% av resterande bidragsbelopp räknas på nyttjandegraden. Antal uthyrningstillfällen, evenemang med mera.
 • 30% av bidragsbeloppet räknas på lokalytan, m2 tillgängligt för allmänheten.
 • 30% av bidragsbeloppet räknas på gårdarnas driftkostnader.
 • Högsta bidragsbelopp per bygdegård/samlingslokal och år är 21 000 kronor.

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för föreningsbidrag senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser.

Byalag & samhällsföreningar

Byalag och samhällsföreningar fungerar som navet i utvecklingen på en plats. Föreningen ska fungera som en lokal röst och en demokratisk länk och mellan den kommunala organisationen och platsen.

Ändamål

Bidraget ska fungera som en uppmuntran och hjälp till att finansiera de administrera kostnaderna i att driva föreningen.

Villkor

Bidrag utgår till ett byalag/samhällsförening per ort.

 • Deltagande på kommunala träffar som föreningen blir kallad till.

Bidrag

 • Bidragets storlek har två nivåer och bestäms av byns/ortens befolkningsmängd.
 • Byar/orter med en befolkningsmängd på mindre än 400 får 4000 kronor i bidrag.
 • Byar/orter med en befolkningsmängd på mer än 400 får 6000 kronor i bidrag

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 31 mars året efter det kalenderår ansökan avser.

.

Elinore Carlén, Samordnare, 0325-180 51

Uppdaterad: