Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Föreningsbidrag

Vi ger olika former av föreningsbidrag och stöd till ideella föreningar. Här hittar du information om våra stöd till föreningslivet.

Glasögon ligger på ett paper bredvid en laptop.

Söka föreningsbidrag

Våra bidrag är till för att stödja föreningarnas verksamhet och aktiviteter. Möte och dialog mellan kommun och förening utgör grunden i bidragsystemet. Detta för att vi ska lära känna varandra och ge bidrag som stimulerar verksamhet på bästa sätt. Varje förening ansvarar för att boka ett dialogmöte inför ansökningsperioden.

Våra föreningar söker bidrag för sin verksamhet digitalt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att kunna söka bidrag i e-tjänsten behöver er förening vara registerad och ha uppdaterade föreningsuppgifter i vårt föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till vår e-tjänst för att söka bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hjälper er gärna med er ansökan så tveka inte att kontakta oss för hjälp!

Grundläggande krav och godkända verksamheter

I våra regler för föreningsbidrag Pdf, 997 kB, öppnas i nytt fönster. kan ni läsa på vilka krav vi ställer för att er förening ska ha rätt till att söka bidrag. Här kan du också läsa vilka typer av verksamheter och aktiviteter som är godkända.

Ansökningar som inkommer inom 14 dagar efter sista ansökningsdatum får 50 % av ordinarie bidragssumma. Ansökningar som inkommer 15 dagar efter sista ansökningsdatum, avslås.

Efterfrågade dokument till respektive bidrag ska laddas upp i e-tjänsten senast 20 dagar efter sista ansökningsdag. Om dokument saknas 20 dagar efter sista ansökningsdag avslås bidragsansökan.

Allmänna bidrag

Här nedan hittar ni våra bidrag som är verksamhetsstödjande för idella föreningar. Fler bidrag för projekt och utveckling hittar ni på vår samlingssida för alla bidrag.

Kan sökas av alla föreningar som hyr anläggning eller lokal och uppfyller
grundläggande krav för föreningsbidrag.

Syfte

Bidraget är till för att stödja föreningar som för sin verksamhet hyr anläggning eller lokal.

Villkor

 • Bidrag ges bara till lokal eller anläggning som inte har subventionerad hyra av kommunen.
 • Lokalen ska användas regelbundet av föreningen, minst 10 gånger/år.
 • Bidrag ges under förutsättning att lokalen/anläggningen får användas av andra föreningar.
 • Bidrag ges inte till kommersiell verksamhet, till interna debiteringar till annan sektion inom samma förening
 • Bidrag ges inte till förrådsutrymmen
 • En förening kan endast söka en typ av bidrag för en anläggning/lokal, anläggningsbidrag eller lokalbidrag.

Bidrag

 • En förening kan få max 15 000 kr i lokalbidrag eller 50 % av kostnaden.
 • Bidraget baseras på hyreskostnaden, hur stor del av verksamheten som utgörs av barn och ungdomar och föreningens hållbarhetsarbete.

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  senast den 15 april året
efter det kalenderår ansökan avser. Kopia på betald faktura ska bifogas till ansökan.

Kan sökas av föreningar vars anläggning är föreningsägd eller hyrs under en längre
tid.

Syfte

Bidraget är till för att stödja föreningar som för sin verksamhet driver egen anläggning.
Syftet med bidraget är att värna om kommunens föreningsdrivna anläggningar och
på så sätt bidra till en meningsfull fritid för kommunens invånare.

Villkor

 • Anläggningen ska ligga i kommunen
 • Anläggningen ska vara föreningsägd alternativt hyrs under en längre tid
  eller motsvarande.
 • Anläggningen ska brukas regelbundet av föreningen eller allmänheten
  (minst 10 gånger/år). Den ska dessutom vara tillgänglig för allmänheten
  och andra ideella föreningar om det inte inkräktar på ordinarie
  verksamhet.
 • En förening kan endast söka en typ av bidrag för en anläggning/lokal,
  anläggningsbidrag eller lokalbidrag.
 • Anläggningsbidrag delas inte ut till bygdegårdar och samlingslokaler som
  får verksamhetsbidrag för samlingslokaler/bygdegårdar
 • En förening kan få max 150 000 kr i anläggningsbidrag eller 70 % av
  driftskostnaden.

Bidrag

Bidraget baseras på anläggningens yta, antal sammankomster, driftskostnader från
föregående år, nettokostnad, ev. kommersiell verksamhet samt hur stor del av
verksamheten som utgörs av barn och ungdomar. Hänsyn tas också till antalet
timmar föreningen lägger på ideellt arbete.

Kriterier som kan ge ökat bidrag

 • Åtgärder i lokalen som ökar nyttjandet av lokalen/anläggningen.
 • Åtgärder i lokalen som ökar jämställdhet och mångfald i nyttjandet av
  lokalen.
 • Åtgärder i lokalen som främjar miljöförbättringar och
  energieffektiviseringar
 • Åtgärder som främjar trygghet och säkerhet för lokalen/anläggningen.

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 15 april året
efter det kalenderår ansökan avser.

Kan sökas av föreningar med barn och ungdomsverksamhet.


Syfte

Bidraget är till för att stödja föreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter.

Villkor

 • En gruppaktivitet ska pågå i minst 45 minuter, ledas av minst en ledare
  utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 20 deltagare per
  ledare. Ledaren får inte vara ansvarig för flera aktiviteter samtidigt.
 • Alla, oberoende av samhällsställning, politisk eller annan uppfattning, ska
  kunna känna sig lika hemma i lokalen/anläggningen.
 • Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten
  genomförs, fyller lägst 6 år och högst 25 år.

Bidrag


Bidraget består av tre delar – Ledarstöd, deltagarstöd, stimulansstöd.

Ledarstöd
Varje ledarledd gruppaktivitet ges ett ledarstöd på 21 kronor. Kravet är att
aktiviteten har minst tre deltagare i åldern 6–25 år och minst en ledare per 20
deltagare. För ledaren utbetalas inget deltagarstöd.
För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på
ytterligare 5 kronor per aktivitet.

Deltagarstöd
För deltagare i åldern 6–25 år ges ett deltagarstöd på 8 kronor.

Stimulansstöd
Stimulansstöd delas ut och fördelas utifrån föreningens hållbarhetsarbete (socialt,
ekonomiskt och ekologiskt).

Utbetalning

Utbetalning av ledarstöd och deltagarstöd sker i anslutning till ansökningstillfället.
Utbetalning av stimulansstöd sker i slutet av året.

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast

 • Ansökningsdag: 25 augusti
  Redovisningsperiod: 1 januari - 30 juni
 • Ansökningsdag: 25 februari
  Redovisningsperiod: 1 juli - 30 december


Kan sökas av föreningar med senioraktivitet, fysisk aktivitet (65+)

Syfte

Bidraget är till för att stödja föreningar med senioraktiviteter inriktning fysisk
aktivitet. Syftet är att uppmuntra till rörelse hela livet och därigenom skapa positiva
effekter på folkhälsan samt minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

Villkor

 • En gruppaktivitet är en fysisk aktivitet som pågår i minst 30 minuter, med
  minst tre deltagare.
 • Föreningen ska erbjuda fysisk aktivitet för seniorer regelbundet och minst
  10 gånger/år.
 • Alla, oberoende av samhällsställning, politisk eller annan uppfattning, ska
  kunna känna sig lika hemma i sin lokal/anläggning.

Bidrag

Bidraget på 3000 kr delas ut en gång per år till föreningar som erbjuder
regelbunden fysisk aktivitet för seniorer.

Ansökan

Ansökan sker på digitalt på kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 15
april året efter det kalenderår ansökan avser.

Kan sökas av godkända samlingslokaler/bygdegårdar.

Syfte

Bidraget ska se till att det finns lokala mötesplatser i hela kommunen. Bidraget är
ett stödjande bidrag till de driftkostnader som är förknippade med att driva
samlingslokalen och ska stimulera en aktiv verksamhet. Samlingslokalen är
framförallt den egna bygdens samlingslokal och kulturcentrum men ska stå öppen
och vara tillgänglig för andra föreningar och allmänheten.

Villkor

 • Samlingslokalen ska användas för kulturella ändamål, studie- och annan
  bildningsverksamhet samt folkrörelse- och övriga sammankomster för
  allmänheten. Lokalen ska exempelvis kunna användas i den mån den är lämplig
  för föreningars behov, studier, hobby, idrott och nöjen samt möten och
  sammankomster.
 • Alla, oberoende av samhällsställning, politisk eller annan uppfattning, ska
  kunna känna sig lika hemma i samlingslokalen.
 • Samlingslokalen bör vara öppen för möjligheten att användas för
  högtidsfirande och likande.
 • Minst tre uthyrningstillfällen eller arrangemang i egen regi per år.

Bidrag

Varje bygdegård/samlingslokal erhåller ett grundbelopp på 8 000 kronor.

Resterande avsatt budget fördelas enligt följande:

 • 30 % fördelas per m2 som är tillgänglig för allmänheten, godkänd av
  kommunstyrelseförvaltningen.
 • 20 % fördelas på föreningens driftskostnader.
 • 50 % fördelas utifrån föreningens hållbarhetsarbete (socialt, ekonomiskt
  och ekologiskt).

Ansökan

Ansökan sker på digitalt på kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 15
april året efter det kalenderår ansökan avser.

Kan sökas av ett byalag/samhällsförening per ort.

Syfte

Byalag och samhällsföreningar ska fungera som en lokal röst och en demokratisk
länk och mellan den kommunala organisationen och platsen. Bidraget ska fungera
som en uppmuntran och hjälp till att finansiera föreningens
administrationskostnader.

Villkor

• Delta på kommunala träffar som föreningen blir kallad till.

Bidrag

Bidrag delas ut med 5000 kr.

Ansökan

Ansökan sker på digitalt på kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 15
april året efter det kalenderår ansökan avser.

Kan sökas av nystartad förening som uppfyller grundläggande bestämmelser för
föreningsbidrag.

Syfte

Bidraget är avsett att stödja nystartad förening.

Villkor

Startbidrag ges till nystartade föreningar med minst 10 medlemmar. Förening som
har lagts ner kan inte ansöka om startbidrag för nystart förrän tre år efter
nedläggningen.

Bidrag

Startbidrag utgår som ett engångsbelopp med 2 000 kronor.

Ansökan

Ansökan sker digitalt i kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sökande förening
ska också registrera sina uppgifter i föreningsregistret och skicka in följande via e-tjänsten:

 • Aktuellt medlemsregister
 • Tillhörighet till eventuell riksorganisation
 • Aktuellt protokoll där styrelsens sammansättning framgår
 • Antagna stadgar.

Kan sökas av alla föreningar.

Syfte

Bidraget kan sökas av föreningar som vill skapa evenemang som är öppna för
allmänheten. Evenemanget ska vara ideellt och äga rum inom Svenljunga Kommun.

Villkor

Ansökan görs i förväg och ska innefatta en beskrivning av evenemanget och en
ekonomisk kalkyl med kostnader och intäkter.
Beslut kring beloppet fattas av kommunstyrelseförvaltningen före evenemanget.
Senast två månader efter evenemanget slut ska en redovisning av evenemanget
lämnas in. Bidrag som inte används till det som avses i ansökan måste betalas
tillbaka liksom medel som inte har använts.

Bidrag

Bidraget fördelas mellan inkommande bidragsberättigade ansökningar och betalas
ut utifrån kommunens avsatta budgetram. Föreningen kan erhålla bidrag för ett
evenemang/år.

Ansökan

Ansökan sker digitalt på kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2 gånger/år

 • Ansökningsdag: 15 september
  Redovisningsperiod: 1 januari - 30 juni
 • Ansökningsdag: 31 mars
  Redovisningsperiod: 1 juli - 30 december

Kan sökas av föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Syfte

Till föreningar i Svenljunga kommun som anordnar aktiviteter i kommunen under
lov för att ge våra barn/ungdomar möjlighet att prova på olika aktiviteter och en
meningsfull sysselsättning.

Villkor

 • Lovbidrag ges till de föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och
  ungdomar (7-20 år) under skolans lov.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla.
 • Aktiviteten ska läggas in i kommunens evenemangs och aktivitetskalender i
  samband när ansökan skickas in.

Bidrag

Utbetalning med 1 000 kronor per förening sker utan ansökan efter genomförd
aktivitet enligt ovan angivna villkor.

Ansökan

Ansökan sker på digitalt på kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. minst tre
veckor innan lovstart.


Kan sökas av alla föreningar.

Syfte

Bidraget ska stödja föreningar som sköter vandrings- och cykelleder som bidrar till
ökad rörelse.

Villkor

Undertecknat ledöverenskommelseavtal.

Bidrag

 • Ersättning utgår med 200 kr/km led. Men minst 1000 kr/led.

Ansökan

Ansökan görs via vår e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 15 april.

Kan sökas av alla föreningar.

Syfte

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar
inom sitt verksamhetsområde. Bidraget är avsett för ny-, till-eller ombyggnad av
föreningsägd anläggning eller lokal samt inköp av maskiner och inventarier.

Villkor

 • Anläggningen ska ligga i kommunen.
 • Eget arbete får upptas med max 20 % av investeringskostnaden.
 • Varje ideellt arbetad timma värderas till 220 kr.
 • Bidraget ska sökas innan investeringen har påbörjats.
 • Kostnaden för projektet ska vara över 15 000 kronor.

Bidrag

Maxbidraget är 300 000 kr och 30 % av totalbeloppet. Investeringar där bidraget
överstiger 300 000 kronor behandlas separat av kommunstyrelsen.

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för föreningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 15 april.

Ansökan skall innehålla följande:

 • Beskrivning och motivering till investeringen
 • Statistik om medlemmar, sammankomster med mera.
 • Ritning eller skiss på anläggningen
 • Offert eller kostnadsberäkning
 • Finansieringskalkyl redovisade ev. lån, bidrag och eget arbete
 • Driftskalkyl
 • Gjorda ansökningar till andra bidragsgivare
 • Kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal

Beslut

Samtliga ansökningar om investeringsbidrag behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde. Investeringarna prioriteras mot varandra och de ansökningar som
inte ryms inom av kommunstyrelsens avsatta budget avslås och ny ansökan kan
göras.
Vid fördelning av investeringsbidrag sker en sammantagen bedömning av inkomna
ansökningar. De områden som ligger till grund för denna bedömning, utan
inbördes rangordning, är:

 • Föreningens försök att söka bidrag även från annat håll.
 • Föreningens egeninsats till investeringen.
 • Tidigare beviljade investeringsbidrag.
 • Antalet deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet föregående år.
 • Antal barn- och ungdomsmedlemmar samt totalt medlemsantal.
 • Projekt som innehåller energibesparande-, miljö-, brandskydds- eller
  tillgänglighetsåtgärder.
 • Föreningens ekonomi.

Utbetalning

Utbetalning sker efter redovisning och eventuell slutbesiktning när investeringen är
klar, dock senast tre år efter beslut.

.

Elinore Carlén, Samordnare, 0325-180 51

Uppdaterad: