Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gamla Lokstallarna och Gamla snickeriet, Svenljunga

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Svenljunga 4:28 med flera.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder och vårdverksamhet.

Status i planarbetet

Förslaget till detaljplan var ute på samråd den 16 februari till den 8 mars 2024. Planförslaget revideras nu utefter inkomna yttranden.

Betydande miljöpåverkan

I samband med detaljplanearbetet har kommunen undersökt om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Svenljunga kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för aktuell detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2024-02-13, § 26 Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster.

grafik som visar att planen är i steget samråd

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26