Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bostäder vid Klockaregården, Svenljunga

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Torstorp 1:24 med flera i Svenljunga tätort.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att skapa tätare bebyggelse i ett centrumnära läge med närhet till grönområde och äldreboende.

Bostäderna ska utformas med god tillgänglighet för äldre och människor med nedsatt rörelseförmåga. Bostäderna kan med fördel kombineras med olika centrumverksamheter med koppling till de boendes behov eller till nytta för parkens besökare. Det kan vara verksamheter som café, samlingslokaler, frisör och mindre butiker. Stora handelsetableringar bedöms ej lämpliga på platsen.

I planområdets nordöstra del finns befintliga bostadsfastigheter som är bebyggda med radhus i ett våningsplan. Aktuellt planförslag möjliggör att fastigheterna ska kunna bebyggas med andra former av bostäder som flerbostadshus eller villor. Mark som kommunen idag äger ska kunna regleras till bostadsfastigheterna. Planförslaget skapar på så sätt fler utvecklingsmöjligheter för fastigheterna och möjliggör även för tillskott av fler bostäder.

Befintlig parkering föreslås utökas och planförslaget möjliggör även för att uppföra komplementbyggnader, till exempel för sophus eller cykelgarage. Byggnaderna ska utgöra ett komplement till äldreboendet söder om planområdet.

Planförslaget innehåller även parkmark där en gång- och cykelväg och en damm för hantering av dagvatten föreslås anläggas.

Status i planarbetet

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 15 april 2024. Beslutet vann laga kraft den 11 maj 2024.

grafik som visar att planen är i steget laga kraft

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26