Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Blåkläder Svenljunga 5:474 m.fl.

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Blåkläder Svenljunga 5:474 m.fl. i Svenljunga tätort.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Blåkläders lokaler och lagerlokal. Utöka byggrätt från 70 procent hårdgjord yta till maximalt möjligt. Höja byggnadshöjd från 12 till 30 meter. Möjliggöra mindre butik/handel samt skapa personalytor för hundgårdar, utegym, volleybollplan etc.

Status i planarbetet

Förslaget till detaljplan var ute på samråd den 6 december 2023 till och med den 24 januari 2024. Vi sammanställer de inkomna synpunkterna och kommenterar dem i en samrådsredogörelse. Vi uppdaterar även planhandlingarna utifrån vad som har framkommit under samrådet. När det är gjort kan planförslaget skickas ut på granskning. Detta beräknas ske under sommaren 2024..

grafik som visar att planen är i steget samråd

Uppdaterad:

.

Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34