Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Frågor och svar kring upphandling

På denna sida har vi samlat frågor och svar om upphandling och inköp.

Lagen om offentlig upphandling, LOU

Upphandling regleras i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Alla kommuner och statliga myndigheter är enligt lag skyldiga att följa reglerna i LOU när de ska göra inköp. Även de flesta statliga och kommunala bolag är skyldiga att följa LOU.

Vad betyder upphandling?

Upphandling innebär att ett inköp konkurrensutsätts.  

Vad menas med direktupphandling?

Om det sammanlagda värdet av det som ska köpas understiger direktupphandlingsgränsen (fn 615 312 kr) behöver inköpet inte annonseras. I stället kan vi vända oss direkt till ett begränsat antal leverantörer och begära in offerter. Om det sammanlagda värdet av det som ska köpas överstiger 100 000 kronor måste vi enligt lag dokumentera inköpet och motivera val av leverantör.

Vad innebär vår policy för upphandling och inköp?

Policyn är ett politiskt fastställt styrdokument som anger vårt förhållningssätt till upphandling och inköp. Policyn anger bland annat politiska visioner och riktningar som tas i beaktande inför varje ny upphandling eller inköp.

Vad betyder avrop?

Varje gång någon handlar från ett ramavtal kallas det för avrop.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal där parterna har kommit överens om vad som gäller i form av exempelvis pris, varugrupper och leveransvillkor. Vi får sedan avropa "inom ramarna" för avtalet, det vill säga vi får köpa de varor eller tjänster som ingår i avtalet. Ramavtal får enligt LOU inte tecknas på mer än fyra år, inklusive eventuella förlängningar, om det inte finns synnerliga skäl.

Vad är ett kontrakt?

Ett kontrakt skiljer sig från ett ramavtal, som har samtliga villkor fastställda. Med kontrakt finns inga ramar att avropa inom och det krävs inte heller att man gör något avrop för att kontraktet ska fullgöras. Det som är avtalat i kontraktet fullgörs/levereras helt i enlighet med det som beställaren kommit överens om med leverantören.

Hur annonseras upphandlingar?

Det finns två nivåer för publicering av upphandlingar, nationellt och i EU. Om upphandlingen ska annonseras nationellt eller i EU avgörs dels på vad som ska upphandlas och av värdet.​

Hur överprövar jag upphandling och tilldelningsbeslut?

Som leverantör har du rätt att överpröva upphandling och kontrakt. Det görs hos Förvaltningsrätten i Jönköping. Läs mer om hur du går tillväga på Överpröva upphandling.

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 juli 2020