Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kindsvägen 16

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Svenljunga 4:38, Kindsvägen 16 A och 16 B i Svenljunga centralort.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att ta fram en mer flexibel detaljplan med möjlighet till bostäder, service, kontor och korttidsvistelse.

Status i planarbetet

Förslaget till detaljplan var ute på samråd den 1 december 2023 till och med den 17 januari 2024. Vi sammanställer de inkomna synpunkterna och kommenterar dem i en samrådsredogörelse. Vi uppdaterar även planhandlingarna utifrån vad som har framkommit under samrådet. När det är gjort kan planförslaget skickas ut på granskning. Detta beräknas ske under våren/sommaren 2024.

 

grafik som visar att planen är i steget samråd

Uppdaterad:

.

Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26