Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Upphävande av detaljplan för Håcksviks skola

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan 15-STY-3880, Håcksvik Yttre 1:7 m.fl. Håcksvik, Svenljunga kommun.

Planens syfte och innehåll

Syftet med upphävandet av detaljplanen är att ta bort den A-plan, allmän planbestämmelse, som gäller för fastigheten Håcksvik 1:38. Samt att upphäva parkmarken som löper genom flera fastigheter.

Inom området för begäran om planbesked medger detaljplanen A-allmänt ändamål, 1 våning. Högsta byggnadshöjd 4,4 meter och “prickmark”, marken får inte förses med byggnad. Användningen A- Allmänt ändamål innefattar all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman, det vill säga stat, region, kommun eller Svenska kyrkan. Tidigare var det endast offentliga organ som fick vara huvudman för en verksamhet inom A-Allmänt ändamål. Sedan 2005 är det även möjligt för en enskild huvudman att bedriva verksamhet inom dessa områden om själva syftet upprätthålls.

Användningen Park används för grönområden som kräver skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även komplement till parkens användning. Då området varken är helt eller visst anlagt används och ses området som naturmark idag. Då området inte sköts som parkmark är kommunens önskan att upphäva bestämmelsen Park för området. Det innebär att området blir planlöst och kommer betraktas som naturmark.

Status i planarbetet

Förslaget till upphävande av detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 3 oktober 2023. Beslutet har inte överklagas och har därmed vunnit laga kraft den 30 oktober 2023.

grafik som visar att planen är i steget laga kraft

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26