Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Viseberg, Svenljunga 5:48 m.fl.

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Viseberg, Svenljunga 5:48 m.fl.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att planlägga Svenljunga 5:48 m.fl. på Viseberg, för att på ett naturligt sätt fortsätta utvecklingen av det befintliga bostadsområdet Karollinelund i nordöst och Svedjan i sydöst.

Status i planarbetet

Vi har påbörjat arbetet genom att beställa olika utredningar som ska hjälpa oss att ta fram ett planförslag. Samråd för detaljplanen beräknas ske under 2024.

Kulturmiljöenheten i Västra Götalands regionen har utför en arkeologisk utredning på kommunal mark. Fältarbetet höll på under vecka 48, år 2020. Utredningen syftar till att hitta spår efter mänsklig aktivitet, från stenåldern till historisk tid, som inte syns ovan mark.

grafik som visar att planen är i steget start

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40