Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sågviken i Hillared

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till planprogram för Sågviken i Hillared

Planens syfte och innehåll

Syftet är att pröva om det är lämpligt att bygga en större mängd bostäder på platsen.

Status i planarbetet

Vi har påbörjat arbetet för att ta fram ett förslag. Under programarbetet har strandskyddet visat sig vara en avgörande fråga för planen. För att få klarhet i frågan innan mer omfattande arbeten sker, har kommunen begärt ett planeringsbesked av Länsstyrelsen.

grafik som visar att planen är i steget start

Uppdaterad:

.

Lars Jönsson, Utförare, 0325-180 00
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40