Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 11 september.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

Svar på motion om att starta ett kommunalt energibolag

Kommunfullmäktige avslog motionen.

Fredrik Skott (KD) och Stig Nilsson (KD) lämnade in en motion under augusti 2022 om att starta ett kommunalt energibolag. I motionen angavs att frågan om solpaneler många gånger har kommit upp och att det finns en bred uppslutning kring att ta vara på den möjligheten, inte minst genom att stätta paneler på de tak som förvaltas i de kommunala bolagen i samband med renovering och nybyggnation. Vidare angav motionärerna att de tycker det är viktigt att jobba vidare med frågan på ett lösningsorienterat sätt och att den bidragande pusselbit skulle kunna vara att starta och investera i ett energibolag.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning i september 2022. Utredningen från förvaltningen visade på att det kommer kosta pengar att genomföra en större utredning som denna motion innebär. Kristdemokraterna valde därför att bifalla ett avslag till motionen i kommunstyrelsen
28 augusti 2023 och istället lämna in ett initiativärende på samma möte som innebar att kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med de kommunala bolagen:

  • Utreda vad som krävs för att det ska bli ekonomiskt hållbart att belägga en större andel än idag av de nybyggda och nyrenoverande taken med solpaneler.
  • Utreda möjligheten att samarbeta med energibolag kring placering av solpaneler på bolagens tak.

Svar på Svenljungaförslag: Offentlig toalett vid torget i Svenljunga

Svenljunga företagarförening och Svenljunga Köping lämnade in ett Svenljungaförslag under september 2022 där man föreslår att Svenljunga kommun ska etablera en offentlig toalett i anslutning till Svenljunga torg. Svenljungaförslaget skickades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Gatu- och fritidsenheten har berett förslaget och tittat på möjligheterna att hyra in sig i befintliga lokaler då det både blir dyrt att bygga och svårt att hitta lämplig plats för en ny byggnad. Företaget Kindsfast har köpt tingshuset där kommunen tidigare haft en offentlig toalett. Då denna lokal är ytterst lämplig har gatu- och fritidsenheten haft dialog med Kindsfast som kan tänka sig att hyra ut toaletten för 1 500 kronor per månad exklusive städ och förbrukningsvaror.

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 64 000 kronor årligen för hyra, städ och service av toaletten, samt att ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Kindsfast gällande toaletten vid gamla tingshuset på fastighet Svenljunga 13:1

Redovisning av obesvarade motioner och Svenljungaförslag 2023 – första halvåret

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner och svenljungaförslag som inte är färdigberedda.

För det första halvåret 2023 finns det sammanlagt fyra obesvarade motioner samt två obesvarade Svenljungaförslag.

Kommunfullmäktige godkände redovisningen av obesvarade motioner och Svenljungaförslag – första halvåret 2023

Markreservationsavtal mellan Svenljunga kommun och Logistea Lockryd Park

Kommunfullmäktige avslog framtaget förslag till markreservationsavtal mellan Svenljunga kommun och Logistea Lockryd Park AB.

Under helgen som varit har norska batteritillverkaren Freyr meddelat att de avslutar sitt samarbete med fastighetsbolaget Logistea. Framtaget förslag till markreservationsavtal innehåller information där Freyr specifikt anges.

Här kan du läsa mer om vad som händer med industriområdet Lockryd. Öppnas i nytt fönster.

Tilläggsanslag för åtgärder Sexdrega deponi

Kommunfullmäktige anslog 2 800 000 kronor för åtgärder av Sexdrega deponi under verksamhetsåret 2023.

Sexdrega deponi är en av flera gamla deponier som finns och som kommunen har ett ansvar att ta hand om. Över tid sjunker marken ihop och kommunen ansvarar för att säkerställa att det är säkert att röra sig vid dessa gamla deponier. Detta kostar naturligtvis pengar i form av kostnader för transport, arbete och material (massor för utfyllnad). Genom att använda massor I samband med kommunens egna projekt i Lockryd innebär det att kostnaden för att bli av med massorna där uteblir om de istället används för utfyllnad i Sexdrega deponi.

Utökade investeringsmedel till detaljplan för Lockryd industriområde

Kommunfullmäktige godkände tilläggsanslag på 1 700 000 kronor till detaljplan för Lockryds industriområde.

Fördyrningen på 1 700 000 beror på att tidigare intressent av marken under våren inkom med specifika önskemål kring utformning av tomten. Arbetet med detaljplanen fortsätter och efter ett godkännande innebär dessa utökade investeringsmedel att det blir en större byggyta och en större byggrätt på tomten vilket höjer värdet på industrimarken.

Övriga ärenden

  • Svenljungaförslag om informationsskyltar vid infarterna till centralorten remitterades till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
  • Motion från Lars Engström (MP) om framtagande av vindkraftsplan remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
  • Kommunfullmäktige godkände tilläggsanslag på 305 000 kronor för markarbeten exklusive VA, Stråvik. Vidare godkändes tilläggsanslag på 115 000 kronor för VA, Stråvik.
  • Kommunfullmäktige antog Avfallstaxa 2024.
  • Revidering av förbundsordningen för Tolkförmedling Väst. Kommunfullmäktige antog den reviderade förbundsordning för Tolkförmedling Väst enligt direktionens förslag.
  • Antagande av program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Tidigare program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare upphävdes i och med beslutet.
  • Årsredovisning och revisionsberättelse för A P Hedbergs donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2, Alma och Julia Brolins donation, Perslows donation, Donanation för simhallens drift 1, Donation för simhallens drift 2 och Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun.
  • Valärenden bestod av val av ny ledamot och ersättare till Barn- och utbildningsnämnden samt val av nämndemän till Borås Tingsrätt.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 986 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: