Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Rapport om gamla stenbron

Nu har sakkunnig person slutfört undersökningen kring raset av vår gamla stenbro i Svenljunga tätort. Troligtvis är orsaken till raset flera faktorer. Med hjälp av underlaget från rapporten har vi undersökt olika lösningar. Nästa steg är att se över möjligheter till finansiering för en eventuell återuppbyggnad.

Drönarbild stenbron i Svenljunga tätort.

Undersökning och resultat

Sammanfattningsvis går det inte att fastställa den exakta orsaken till raset, men det mest troliga är en kombination av tre faktorer:

  • höga vattenflöden
  • brons konstruktion
  • förändringar i botten på Ätran under och kring bron.

Du kan läsa hela utredningen genom att ladda ner den här i pdf-form (observera att vi inte kan garantera att dokumenten är fullständigt tillgänglighetsanpassade):

I det antikvariska utlåtandet kan du även läsa om bron ur ett historiskt perspektiv. Platsen har en lång historia för att länka ihop resande mellan Jönköping och Göteborg.

Vid undersökningen under vattenytan har dykarna upptäckt en oroväckande slänt. Det är jord, stenar och andra massor som virvlat runt i vattnet och flyttat sig för att skapa en brant slänt mellan broarna. Inför en eventuell återuppbyggnad är det viktigt att också åtgärda detta och fylla på med passande material på Ätrans botten. En sådan åtgärd kräver tillstånd från Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. För att vidare kunna utreda hur mycket inverkan denna förändring på Ätrans botten hade och har på brons stabilitet behöver vi en batymetrisk karta. Batymetri beskriver terrängens fysiska form under vatten och är motsvarigheten till topografi på land.

Undersökningen, rapporterna och framtagande av kartan har bekostats av Länstyrelsen Västragötaland.

Vad händer nu?

Det finns tre möjliga vägar framåt:

  • Bygga upp bron i samma utseende, men med annan teknik. Möjligheten till stöd med extern finansiering är låg och kommunen skulle troligtvis behöva bära den höga kostnaden själv.
  • Bygga upp bron med samma teknik som tidigare. Här finns en risk att bron återigen kan få omfattande skador på grund av naturens påfrestningar i framtiden. Men det finns möjlighet för extern finansiering.
  • Låta bron stå som den är nu. bron är ett fornminne och det finns därmed inget lagkrav att bygga upp eller underhålla den.

Det är mycket osäkert hur mycket en återuppbyggnad skulle kosta, men det är troligt att kostnaden kommer överstiga 10 miljoner kronor. Den höga kostnaden beror delvis också på att Ätrans botten runt bron måste åtgärdas.

Vi har gjort en ansökan om extern finansiering, men det finns ännu inget beslut om och i så fall hur bron bör byggas upp igen.

För att ansöka om finansiering för att eventuellt kunna åtgärda eller återuppbygga bron behöver vi det antikvariska utlåtandet, konsekvensbeskrivningen och den batymetriska kartan. Vi hoppas på att kunna få ett första svar under våren.

Avspärrning

Oavsett vilken väg det blir framåt så kommer denna process ta fler år. Därför jobbar vi nu med att ta fram en snyggare, varaktig avspärrning som kan finnas runt bron under längre tid. Även om området inte kan användas vill vi att det ska se bra ut runt bron de kommande åren. Kom ihåg att det är förenat med livsfara att vistas på eller nära bron. Säkerställ därför gärna att barn och ungdomar i din omgivning är medvetna om att det är förbjudet att ta sig över avspärrningen.

.

Uppdaterad: