Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Nästa steg mot en ny skolorganisation

Det är dags för nästa steg i vår stora satsning på skolorganisationen! Budget för renovering och tillbyggnad är beslutat. Nu har barn- och utbildningsnämnden också beslutat om ett förslag till kommunstyrelsen att använda modulbyggnader i Mjöbäck under byggtiden för Överlidas nya skola. Förslaget innehåller också en avsiktsförklaring för samverkan med Ljunghaga friskola AB i Holsljunga.

Stor satsning på skolorganisationen

I samband med beslut kring verksamhetsplan för de kommande åren beslutade kommunfullmäktige även budget för nybyggnad och renovering av skolorna i Östra Frölunda och Överlida. Denna omfattande satsning på skolorganisationen skapar en ännu bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen. 

Läs mer om den nya skolorganisationen »

Holsljunga skola

Kommunstyrelsen gav den 15 november uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med Ljunghaga friskola AB upprätta en avsiktsförklaring om att båda verksamheterna ska kunna använda i Holsljunga skola under bygget av Överlidas nya skola.

Som svar på detta uppdrag beslutade barn- och utbildningsnämnden den 7 december att skapa en avsiktsförklaring för samverkan med Ljunghaga friskola AB för att vi fortsatt ska kunna driva förskola inom fastigheten Holsljunga skola. Den kommunala skolverksamheten inom Högvad förläggs under byggtiden till Mjöbäck skola i form tillfälliga lokaler.

Förslaget grundar sig i utredning som barn- och utbildningsförvaltningen genomfört tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

Under byggtiden för den nya skolan i Överlida ställer vi upp tillfälliga moduler vid Mjöbäcks skola för elever i årskurs 3-6 från både skolorna i Överlida och Holsljunga. Det är den mest effektiva lösningen som också skapar minst påverkan på elevernas skolvardag. Detta ersätter tanken om att bedriva två olika skolor i samma byggnad i Holsljunga under byggtiden. Enligt nuvarande planering beräknar vi att vi behöver använda moduler i Mjöbäck för undervisning från höstterminen 2023 till årsskiftet 2024/2025.

Vi kommer fortsatt ha förskola och fritidshem i Holsljunga precis som idag.

Bakgrund till detta beslut

Som del i den nya skolorganisation inom Högvadsområdet bygger vi en ny skola i Överlida. Elever i årskurs F-6 som nu går i Holsljunga skola flyttar över till den nya skolan. Förskola och fritidshem kommer att finnas kvar i Holsljunga.

Ljunghaga friskola AB avser att starta en fristående F-6-skola i Holsljunga från och med hösten 2022. I samband med starten av den fristående skolan har Ljungahaga friskola AB i ansökan till Skolinspektionen angett att verksamheten ska bedrivas i Holsljunga skola. Utgångspunkten för Ljunghaga friskola AB är att elevunderlaget för den fristående skolan ska bestå av elever från nuvarande upptagningsområde för Holsljunga skola.

Byggtiden för en ny skola

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomlyst frågan om förutsättningarna för att bedriva skolverksamhet parallellt med den fristående skolan i Holsljunga under byggtiden för Överlidas nya skola.

Ur ett juridiskt perspektiv skulle detta innebära att verksamheter som inte lyder under samma huvudman och med eget ansvar gentemot elever, vårdnadshavare, medarbetare och granskande myndigheter skulle bedriva skolverksamhet inom samma skolbyggnad.

Skollagen anger vad respektive huvudman ska garantera i form av undervisning, stöd för enskilda elever, kvalitet och utveckling, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling med mera. Andra delar som regleras i lag inom ramen för uppdragen är sekretess, offentlighetsprincipen och dokumentationskrav. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det inom flera av dessa områden kan uppstå en otydlighet, felaktigt informationsutbyte och risk för annan sammanblandning. Detta komplicerar användning av en gemensam skolmiljö. Exempelvis kan det snabbt uppstå problem kring skollagens regler kring åtgärder mot kränkande behandling och hantering vid misstänkta trakasserier eller kränkningar när två skolor delar samma byggnad. Frågetecken finns också hur respektive huvudman och rektor kan säkerställa elevernas trygghet och studiero när beslutskraften är begränsade till respektive verksamhet. Inom ramen för gällande sekretessregler får heller inte finnas risk att respektive elevs rättssäkerhet äventyras.

Elevgruppen som behöver flyttas under byggtiden i Överlida är de som har sin skolgång på Överlida skola. Den förväntade effekten av etableringen av en fristående skola i Holsljunga är att huvuddelen av eleverna vid Holsljunga skola byter huvudman.

Utifrån detta har barn- och utbildningsnämnden istället föreslagit att använda ersättningslokaler under byggtiden i form av tillfälliga moduler vid Mjöbäcks skola. Genom denna lösning uppstår ingen tvekan om vilken huvudman som har ansvaret för respektive verksamhet. Lösningen innebär också minskat reseavstånd för en avgörande del av de förflyttade eleverna.

.

Uppdaterad: