Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 27 november.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Industriområdet Lockryd. Fortsatt intensivt arbete med detaljplanen. Kommunen får kontinuerligt förfrågningar kring området som är väldigt attraktivt. Business Sweden uttrycker tydligt att Lockryd är den enda sighten som är lämplig för en stor etablering i batterivärdekedjan.
 • En vecka fri från våld. Under 20 november till 24 november uppmärksammades en vecka fri från våld som är en återkommande temavecka som arrangeras i hela Sverige. Syftet är att sätta fokus på det våldsförebyggande arbetet samt uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor är. Kommunen har uppmärksammat veckan genom olika aktiviteter på temat så som biofilm och utställningar med mera

Skatt år 2024

22,05 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2023. Kommunfullmäktige har nu beslutat att skattesatsen för 2024 ska vara oförändrad och fortsatt ligga på 22,05 kronor.

Kommunens ekonomi – budget för 2024 och den ekonomiska planen för 2025 - 2026

Under hösten har tjänstepersoner tillsammans med budgetberedningen som består av bland annat nämndernas arbetsutskott arbetat fram ett förslag till budget för 2024 och en ekonomisk plan för
2025-2026, en så kallad verksamhetsplan.

Budgeten för 2024 innebär bland annat att det ekonomiska resultatet budgeteras till 3,2 miljon kronor.

Budgeten för alla nämnder (kommunstyrelsen, barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden) är 784,2 miljoner kronor. Planen är följande:

 • 2025 – 799,1 miljoner kronor
 • 2026 – 820,3 miljoner kronor

I samband med att kommunens budget och verksamhetsplan presenterades i kommunfullmäktige bjöds allmänheten in till frågestund.

Investera i framtiden – Investeringsbudget 2024-2026

En investeringsbudget är en plan för vilka investeringar vi ska göra under kommande år. I den investeringsbudgeten som kommunfullmäktige antog ligger budgeten för år 2024 på cirka 167 miljoner kronor. Planen för år 2025 är 75,3 miljoner kronor och för år 2026, 73,3 miljoner kronor.

Taxor och avgifter

Kommunala taxor och avgifter anger hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel för äldreomsorgen, barnomsorgen eller bygglov. Kommunfullmäktige har nu antagit taxorna för:

 • Barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde
 • Socialnämndens ansvarsområde
 • Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat kommunstyrelsens ansvarsområde.

Utökad investeringsram för Skolplan söder

Kommunfullmäktige beslutade att minska planytan i nya idrottshallen i Östra Frölunda samt att Mårdaklevs nya förskola byggs med en förskoleavdelning och en fritidshemsavdelning.

Kommunfullmäktige beviljar dessutom ett tilläggsanslag till Svenljunga Verksamhetslokaler AB med ytterligare 5 miljoner kronor, till totalt 205 miljoner kronor, för att färdigställa investeringsprojektet Ny skolstruktur i söder. Beslutet innebär att avvakta med att renovera församlingshemmet i Mjöbäck
(2 miljoner kronor).

Stenvalvbrons framtid

Kommunfullmäktige beslutade att låta stenvalvsbron i Svenljunga stå orörd och fungera som ett fornminne inför framtiden. Informationsskyltar med QR-koder placeras på båda sidor om bron där det går att läsa utredningen runt bron samt antikvariskt utlåtande och konsekvensbeskrivning. I QR-koderna bör det även finnas information om förändrade vattenflöden. Man tar med i beräkningen att bron kan komma att rasa ytterligare.

Stenvalvsbron i Svenljunga rasade till viss del i november 2022. Efter detta började utredningar för att ta reda på brons status samt förutsättningar för en eventuell återuppbyggnad av bron. Dessa undersökningar har bekostats av Länsstyrelsen. De undersökningar som gjorts är särskild inspektion, bärighetsbedömning, batymetrisk karta samt antikvariskt utlåtande och konsekvensbeskrivning.

Slutsats av särskild inspektion pekar på tre olika vägar att gå.

 1. Låta bron stå som fornminne.
 2. Bygga upp bron enligt gammal konst.
 3. Bygga en ny bro som ser ut som den gamla.

Alternativ 2 och 3 bygger på att man kan säkerställa att förutsättningarna på botten lämpar sig för en bra grundläggning.

Slutsats av antikvariskt utlåtande och konsekvensbeskrivning är att bron har ett viktigt och värdefullt historiskt värde.

Slutsats av batymetrisk karta: Enligt kommunens anlitade konsult behövs det ytterligare fördjupade undersökningar för att fastställa förutsättningarna på botten av Ätran. Utifrån det man kan få ut av kartan i nuläget är bedömningen att det kommer att behövas åtgärder och förstärkningar av botten för att få rätt förutsättningar för en återuppbyggnad av bron.

Då nuvarande vattennivåer varierar väldigt mycket anses inte bron med nuvarande konstruktion och utformning vara optimal. Skulle bron byggas om för att klara av nutidens vattennivåer skulle det behövas en högre bro. Man har då inte kvar den kulturbyggnation som bron symboliserar idag.

Övriga ärenden

 • Svenljungaförslag om att tillåta sällskapsdjur i färdtjänsten remitterades till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
 • Motion om att upprätta en koldioxidbudget remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
 • Kommunfullmäktige godkände tilläggsanslag på 150 000 kronor för projekt 30250, planläggning bakom Klockaregården.
 • Kommunfullmäktige godkände förslag till nytt kulturmiljöprogram för Svenljunga kommun.
 • Kommunfullmäktige antog styrdokument handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar 2023-2026.
 • Kommunfullmäktige beslutade att behålla Svenljunga Industrifastigheter AB. Verksamheten läggs vilande tillsvidare.
 • Kommunfullmäktige antog policy gällande kommunal markanvändning som träder i kraft
  1 januari 2024.
 • Övriga taxor som antogs var taxa vid upplåtelse av kommunens mark, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, avfallstaxa samt taxa för försäljning av kommunal mark

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: