Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tillrättaställande angående artikel i Kommunalarbetaren

I onsdags (25 augusti) publicerade tidskriften Kommunalarbetaren en artikel baserad på en intervju med vår socialchef Sebastian Nydén och lokal representant för Kommunal Inger Olsson. Tyvärr blev det en del felcitat av det som sades i intervjuerna och uttalanden blev ryckt ur sitt sammanhang, vilket har lett till missuppfattningar. Vi har fått många frågor från medarbetare, politiker och invånare kring detta. I denna text förtydligar Sebastian innehållet i intervjun:

Det är en ytterst tråkig upplevelse att på detta sätt bli misstolkat i en intervju. Men framförallt är vi ledsna över att detta har lett till besvär för våra medarbetare och kollegor. Vi hoppas att detta förtydligande ger er en bättre bild av de budskap vi ville nå ut med.


Utgångspunkten i intervjun är att vi är den kommun i Sverige som har den största ökningen av heltidsanställda inom heltidsresan, som framförallt handlar om att möjliggöra för fler inom vårdyrken att arbeta heltid. Att vi har lyckats såpass bra med omställningen har väckt mycket uppmärksamhet. Syftet med heltidsresan inom äldreomsorgen är både att möjliggöra bättre arbetsvillkor för personal, att effektivisera vårdinsatser genom stabilare schemaplanering och att minska behovet av vikarier i vårdsituationer vilket ökar tryggheten för vårdtagare.


Jag vill på inget sätt "sänka kvaliteten i äldreomsorgen" så som det rubricerades i tidskriften Kommunalarbetaren. Det jag efterfrågar är tydligare riktlinjer från och ständig dialog med politiken kring vilken kvalitetsnivå kommunal äldreomsorg ska leverera. En stramare budget och brist på framtida personal innebär att det inte finns resurser för att öka kvalitet. Tvärtom – framtidens spaningar visar att vårdbehov växer medan tillgång till personal och pengar inte kommer öka i samma takt som behovet ökar. Därför är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer för att anpassa äldreomsorgens organisation så att vård kan levereras till alla som behöver det. Och att kraven på kvalitetsnivå inte ställer krav på personalen som inte går att uppfylla. En sund arbetsmiljö måste utgå ifrån att arbetet faktiskt går att utföra, och det på ett sätt som ger personalen tillräcklig med tid för uppgifter, återhämtning, planering och kunskapsinhämtning. Här är det viktigt att exempelvis fortsätta satsa på välfärdsteknik och digitala hjälpmedel. Detta för att personalen ska räcka till för att kunna leverera vård till alla, utan att hamna i situationer där prioriteringar behöver göras om vem som går före i vårdkön en vanlig dag på ett vård- och omsorgsboende eller inom hemtjänsten. Jag diskuterade läget under pandemin i intervjun och lyfte fram att samhället måste vara bättre förberett på liknande situationer i framtiden. Det handlar inte om att sluta vårda människor, utan om att vara medveten om att vårdplatserna på många håll i landet inte räckte till under pandemin. Vi måste börja diskutera detta läge nu, hitta lösningar innan vi hamnar där igen. I samma resonemang lyfte jag att vi i Svenljunga har haft lägen under pandemin där vi endast hade 75% bemanning för att alla som uppvisade symptom stannade hemma (ett steg i ledet varför vi alla tillsammans har klarat pandemin så pass bra!). Alla som varje dag jobbar i våra verksamheter klarade detta läge, detta tuffa läge, och ni gjorde det bra. Det jag ville ha sagt var att det innebär att vi i Svenljunga skulle klara av ett sådant läge igen om vi hamnar där. Det är på inget sätt optimalt men om vi hamnar där igen kommer vi tillsammans klara av det. Men just för att vara bättre rustade framåt måste samhället diskutera framtidens förutsättningar inom äldrevården.


Artikeln får det att framstå som att Kommunal lokalt upplever att samarbetet med arbetsgivaren inte fungerar optimalt - så är inte fallet. Inger lyfter istället fram ett bra samarbete och en lyhörd ledningsgrupp där samverkan mellan fackliga representanter och arbetsgivare fungerar mycket bra. Även samarbete med politiker rullar på bra och det finns en tät kontakt. Trots att Inger tryckte på detta under intervjun kom i princip inget av det med i den slutgiltiga texten. Det är viktigt att ni som Kommunals medlemmar känner att ni alltid kan höra av er till Kommunal om ni upplever någon form av behov av stöd.


Delen i intervjun som handlar om legitimerade undersköterskor är ofullständig. Som landsbygdskommun har vi ofta svårt att konkurrera om personal. Alla som jobbar i våra verksamheter har alla upplevt belastningen och problemen som uppstår när vi hamnar i dessa situationer av personalbrist. Om kravet uppstår att legitimerade undersköterskor måste anställas framför personal som saknar formell utbildning men har rätt erfarenhet och inställning hamnar vi snabbt i en situation där vi inte har tillräcklig personal för att fullfölja våra uppdrag och upprätthålla en sund arbetsmiljö. Det jag sa i intervjun är att jag är emot denna legitimering eftersom jag inte tror att legitimeringen är lösningen för att tillgodose vårt behov av kompetens. Om jag får önska så skulle all personal ha den formella kompetensen med sig. Därför förespråkar och stödjer vi i vår verksamhet att utbilda sig samtidigt som personen är yrkesverksam. Därför är våra omsorgsverksamheter och vår vuxenutbildning del av Vård och Omsorgs College. Jag är ordförande i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege i hela Boråsregionen för att jag tycker att kompetensfrågan är en av de viktigaste frågorna vi har. Det jag är orolig över är om nästa steg är att det blir krav på att vara undersköterska för att få arbeta i äldreomsorgen. I vissa fall har vi väldigt få eller inga undersköterskor som söker våra tjänster. Skulle det vara krav på undersköterskeutbildning skulle vi i ett värsta läge bli tvingade att anställa den enda personen som har formell utbildning även om den är olämplig ur andra synvinklar.


I artikeln nämns också en möjlighet till vård i salar med 4-6 bäddar. Det var ett exempel på forna dagars effektivisering och inte något jag vill tillbaka till. Jag ser behov av att vi inför framtiden hittar nya effektiva lösningar – här är vårt arbete med digitalisering en viktig byggkloss. Om vi inte gemensamt hittar nya effektiva lösningar riskerar vi att stå inför valet mellan ingen vård alls och återgång till dessa gamla lösningar på grund av resursbrister.


Artikelns vinkling och några felcitat har gett upphov till många frågor och till missförstånd om att jag och Svenljunga kommun skulle eftersträva kvalitetssänkning inom äldreomsorgen. Jag försäkrar er härmed att så inte är fallet. Varken jag, socialförvaltningens ledningsgrupp eller socialnämnden vill sänka kvaliteten. Det jag efterfrågar – och måste efterfråga för att kunna arbeta för en sund arbetsmiljö för alla anställda inom våra verksamheter – är regionalt och nationellt stöd i hur dagens kvalitetsnivå ska gå att upprätthålla och samtidigt kunna ge alla medarbetare en god arbetsmiljö när förutsättningarna så tydligt visar att personalbristen kommer öka och de ekonomiska förutsättningarna inte blir bättre. Syftet med mitt deltagande i intervjun var att ta vara på detta forum för att lyfta behovet av att diskutera och problematisera alla dessa frågor och behovet av tydligare riktlinjer kring vilken nivå av kvalitet offentlig äldreomsorg kan leverera i förhållande till nuvarande och framtidens resurser.

.

Uppdaterad: