Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Granskning av vår socialtjänst

Pressen har i ett flertal artiklar belyst att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar vår verksamhet inom socialtjänsten, med fokus på våra rutiner kring dokumentation. Med anledning av den senaste artikeln i Borås Tidning gällande en anonym anmälan till IVO kring arbetsmiljön för handläggare vid socialtjänsten informerar nu vår socialchef Sebastian Nydén om det rådande läget och våra pågående insatser.

Kommunhuset

I egenskap av förvaltningschef för socialförvaltningen och som ytterst ansvarig tjänsteperson informerar jag idag om läget inom socialtjänsten. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att Svenljunga kommuns invånare får rätt stöd när de är berättigade till det; och samtidigt för att ha en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi välkomnar all form av granskning och ser detta alltid som en möjlighet att få tydlig information om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

 

Inspektionen för vård och omsorg gjorde sin senaste allmänna granskningen av verksamheten i augusti 2018. De var i stort nöjda med hur dokumentationen sköttes då. Eftersom vi ser granskning som ett viktigt verktyg, granskar vi i förvaltningsledningen varje månad kvaliteten på verksamheterna, bland annat genom stickprovskontroller. Vid en sådan loggranskning syns det tydligt om, när och av vem ett ärende blivit behandlat. Om handlingar skulle ha blivit redigerade hade det blivit synligt då.

 

Den senaste artikeln i Borås Tidning om vår socialtjänst handlar om en anonym anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. I stora drag handlar artikeln och anmälan om hur enhetschefen styr och leder verksamheten på ett sätt som inte är förenligt med rådande lagstiftning.

 

En viktig byggsten i en bra arbetsmiljö är för oss att ha en öppen kultur med flertalet möjligheter att ge uttryck för olika former av problem. Detta gäller för hela kommunen som organisation. För socialförvaltningen i synnerhet finns det följaktligen möjlighet att rapportera exempelvis brister i ledarskapet via överordnad chef (verksamhetschef eller förvaltningschef), via skyddsombud, via HR-avdelningen samt via facket. Vår HR-avdelning genomför regelbundet medarbetarenkäter i olika stora omfattningar. Därtill kommer den tidigare nämnda kontinuerliga granskning av socialförvaltningens verksamhet som vi i ledningen genomför. Vid inget tillfälle har vi sett indikationer eller signaler på det som uttryckts i den anonyma anmälan. Jag har idag varit i kontakt med den berörda enhetens skyddsombud och inga indikationer på problem har heller kommit till dennes kännedom.

 

Varje tjänsteperson som upptäcker sådana brister som beskrivs i anmälan är skyldig, enligt lag, att göra en Lex Sarah-anmälan. Någon sådan anmälan har aldrig kommit in. För oss är det fullständigt ointressant vem som skickat in anmälan, men vi är oroliga över den väg som har valts – alltså att på inget sätt meddela oro och missnöjdhet till oss. Vi kan bara åtgärda det vi får kännedom om. För att ändå möta upp påståendena i den anonyma anmälan till Inspektionen för vård och omsorg väljer vi nu att säkerställa läget kring arbetsmiljön och rättsäkerheten på socialtjänsten. Det första steget är en helt anonym enkät som går ut till medarbetarna inom den närmsta veckan. Resultaten kommer vägleda vårt fortsatta arbete.

 

Jag vill också påminna alla medarbetare om att min dörr står öppen – även i semestertider.

 

Sebastian Nydén,

Socialchef

.

Uppdaterad: