Analysstöd för din kommun

Vi har i denna rapport plockat ut några nyckeltal för just din kommun. Syftet är att ge stöd åt analysen av era resultat. De utvalda nyckeltalen som presenteras sticker ut antingen på ett negativt eller på ett positivt sätt. Till skillnad från färgsättningen i nedanstående tabeller, som endast visar det senaste året, har vi också försökt bedöma trender. Nyckeltalen i KKiK delas in i tre olika områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.

Viktigt att ni gör er egen analys

Se det som en vägledning, men det är viktigt att ni gör egna värderingar och avvägningar i er egen analys. Värderingar och avvägningar som exempelvis även bygger på kompletterande fakta och annan kunskap ni har inom området.

Barn och unga

Området Barn och unga beskriver en målgrupp som ofta är prioriterad. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten och hur det går för barnen i skolan, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid finns med i detta område.

ID Nyckeltal År Svenljunga Alla kommuner (ovägt medel)
N11102 Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 2019 4.8 5.2
N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 2021 184 817 162 320
N15452 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 2022 69 67
N15485 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 2022 86.5 85.9
N15436 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 2022 82.4 82.0
N15428 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 2022 81.9 83.5
N15722 Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 2022 89.5 90.6
N15027 Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 2021 122 488 122 722
N17461 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 2022 75.0 72.7
N17625 Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) 2021 2.1 5.9
N17005 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 2021 137 799 141 334
N09805 Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 2021 41.6 41.5
U09800 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 2021 9 22
N09890 Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 2021 24 15

Stöd och omsorg

Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att många personer är i en utsatt situation och i beroendeställning

ID Nyckeltal År Svenljunga Alla kommuner (ovägt medel)
U30453 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) 2022 67 76
U31462 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 2022 90 80
U31402 Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 2022 15 16
N30101 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2021 5 332 4 825
U28570 Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 2022 80 81
U28532 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 2022 73 75
N25018 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 2021 8 673 7 447
U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 2022 82 53
U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2022 16 16
U23488 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 2022 35 55
U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 2022 81 77
U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 2022 90 88
U23490 Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal 2022 0.041 0.046
N20048 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 2021 246 436 255 819

Samhälle och miljö

Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat näringsliv och miljömässigt genom miljönyckeltal.

ID Nyckeltal År Svenljunga Alla kommuner (ovägt medel)
U00454 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 2022 71 63
U40455 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 2021 25 40
N18409 Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 2021 26 39
U07451 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 2021 76 75
U00811 Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 2021 44 28
U07801 Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 2021 548 496
U00502 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 2021 24.4 44.1
U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 2021 37 29

   

Negativa avvikelser

Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har negativa avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är negativ och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där värdet generellt sett är sämre än kommungenomsnittet de senaste åren.

Svenljunga har 4 nyckeltal där resultatet är sämre än andra samtidigt som trenden är negativ.

Positiva avvikelser

Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har positiva avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är positiv och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där värdet generellt sett är bättre än kommungenomsnittet de senaste åren.

Svenljunga har inga positiva avvikelser som vi har identifierat.