Nyhet - Analysstöd för din kommun

I år har vi för första gången plockat ut några nyckeltal för just din kommun. Syftet är att ge stöd åt analysen av era resultat. Ambitionen med försöket är att ta fram ett material som ni/vi kan utveckla vidare i nätverket för KKiK framöver. De utvalda nyckeltalen som presenteras sticker ut antingen på ett negativt eller på ett positivt sätt. Till skillnad från färgsättningen i nedanstående tabeller, som endast visar det senaste året, har vi också försökt bedöma trender.

Viktigt att ni gör er egen analys

Se det som en vägledning, men det är viktigt att ni gör egna värderingar och avvägningar i er egen analys. Värderingar och avvägningar som exempelvis även bygger på kompletterande fakta och annan kunskap ni har inom området.

Barn och unga

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg kan omfattas inom detta område.

ID Nyckeltal År Svenljunga Alla kommuner
N11102 Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 2020 NA 5.2
N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 2020 179 457 156 337
N15452 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 2019 80 74
N15485 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 2021 81.4 86.9
N15436 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 2021 88.0 83.4
N15428 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 2021 88.7 84.7
N15535 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 2021 48.1 65.8
N15722 Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 2021 89.7 91.8
N15027 Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 2020 121 409 119 273
N17467 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 2021 NA 64.3
N17461 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 2021 77.9 70.8
N17625 Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) 2020 5.7 7.1
N17005 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 2020 140 511 137 804
N09805 Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 2020 36.2 40.9
U09800 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 2020 8 24
N09890 Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 2020 26 15

Stöd och omsorg

Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att många personer är i en utsatt situation och i beroendeställning.

ID Nyckeltal År Svenljunga Alla kommuner
U30453 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) 2021 86 75
U31462 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 2021 92 78
U31402 Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 2021 11 15
N30101 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2020 4 482 4 682
U28418 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 2021 NA 142
U28570 Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 2021 83 81
U28532 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 2021 75 75
N25018 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 2020 9 206 7 229
U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 2021 25 44
U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2021 19 16
U23488 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 2021 28 51
U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 2020 96 81
U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 2020 90 91
U23490 Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal 2019 0.03 0.04
N20048 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 2020 220 714 255 464

Samhälle och miljö

Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. kommunal service som bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet.

Utöver det behandlar området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat näringsliv och miljömässigt genom miljönyckeltal.

ID Nyckeltal År Svenljunga Alla kommuner
N00640 Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) 2021 NA 81.1
N00647 Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) 2021 NA 67.9
U00454 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 2021 72 59
U40455 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 2020 37 37
N18409 Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 2020 26 41
U07451 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 2020 77 74
U00811 Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 2020 28 25
U07801 Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 2020 606 517
U50102 Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande 2019 NA 59
U00502 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 2020 19.8 38.3
U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 2020 40 29
U07505 Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) 2021 NA 70.9

   

Negativa avvikelser

Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har negativa avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är negativ och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där värdet generellt sett är sämre än kommungenomsnittet de senaste åren.

Svenljunga har 5 nyckeltal där resultatet är sämre än andra samtidigt som trenden är negativ.

Positiva avvikelser

Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har positiva avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är positiv och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där värdet generellt sett är bättre än kommungenomsnittet de senaste åren.

Svenljunga har 5 nyckeltal där resultatet är bra samtidigt som trenden är positiv.