Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 11 april.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Etableringen i Lockryd. Torsdag 30 mars tecknade Logistea ett samarbetsavtal med FREYER Battary avseende fördjupat arbete för etablering av battericellsproduktion i vårt industriområde Lockryd. För kommunens del innebär detta en konkretare viljeriktning. Avtalet innebär att kommunen har fått tydligare information från FREYER. I och med detta skjuter kommunen på det första plansamrådsmötet som var planerat i slutet av april.
  • Skolorganisationen i söder. Nya förskolan i Överlida är under uppbyggnad och fortskrider enligt plan. Arbetet med rivning av Överlida skola är påbörjad och närmar sig färdigt.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet

En byggsten i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll för att kunna utkräva ansvar. Granskning och ansvarsprövning är därför viktiga delar i den demokratiska kontrollen. Det är en anledning till att kommunens förtroendevalda revisorer årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Under kommunfullmäktiges möte presenterade de förtroendevalda revisorerna sin granskning av kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Med revisorernas bedömning valde kommunfullmäktige att bevilja styrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen 2022

En årsredovisning innebär bland annat en redovisning av föregående års ekonomiska resultat och verksamhet.

Årsredovisningen i korthet

Svenljunga kommuns resultat för 2022 uppgår till 50,4 miljoner kronor. Efter justeringar av poster i form av reaförluster vid försäljning av fastigheter (ej exploateringsfastigheter), redovisas ett resultat om +50,9 miljoner kronor. Under 2022 har Kommunfullmäktige beslutat att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR ska möjliggöra en utjämning av intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga den period under vilken samhällsekonomin genomgår en högkonjunktur och en lågkonjunktur. För reservering till RUR och ianspråktagande av RUR krävs att vissa villkor är uppfyllda, dessa är definierade av riktlinjen som kommunfullmäktige beslutat om. I årsredovisningen för året ingår en maximal reservering, som är möjlig enligt riktlinjen, med 21,0 miljoner kronor. Detta sänker balanskravsresultatet till 29,9 miljoner kronor. RUR ingår som en del inom eget kapital och påverkar inte den ekonomiska ställningen trots att balanskravsresultatet blir på en längre nivå.

Kostenhetens underskott på 0,6 miljoner kronor föreslås belasta samhällsbyggnadsnämndens resultat.

Med anledning av vad som presenterades i årsredovisningen valde kommunfullmäktige att godkänna den. Dessutom godkände kommunfullmäktige reservering till resultatutjämningsreserven med 21,0 miljoner kronor. Samt att frångå ekonomistyrningsprincipen avseende möjligheten att flytta med underskott för Kostenheten till nästkommande år. Underskottet belastar samhällsbyggnadsnämndens resultat 2022.

I samband med att Svenljunga kommuns årsredovisning 2022 presenteras bjöds allmänheten in till frågestund.

Investeringsmedel kök Östra Frölunda

I samband med den nya skolorganisationen i söder gjordes en utredning kring om maten till eleverna i Östra Frölunda skola skulle kunna tillagas i vård- och omsorgsboendet Östrabos kök. Slutsatsen blev att mindre justeringar i köksmiljön skulle krävas.

Vi närmare granskning av kapaciteten i Östrabos kök samt granskning av arbetsmiljön framkommer att en omfattande byggnation krävs. Denna insats innebär så stora kostnader att möjligheten att istället skapa ett tillagningskök i skolans nya lokaler ses över.

Kostenhetens utredningar visade dessutom på en kvalitativt bättre kost vid inrättande av ett tillagningskök i Östra Frölunda skola och bibehålla köket på Östrabo som det är.

Kommunfullmäktige beslutade därför att avsätta ytterligare 5 500 000 kronor i Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s investeringsbudget för att inrätta ett tillagningskök i Östra Frölunda skola.

Övriga ärenden

  • Motion från Lars-Engström (MP) om Hållbarhetsrådet i Svenljunga. Motionären vill att utöver nuvarande deltagare i rådet ska även en från varje parti i kommunfullmäktige som inte har någon representant i Hållbarhetsrådet ges plats i rådet. Motionen beslutades skickas till kommunstyrelsen för beredning.
  • Rapportering från nämnderna och bolagen gällande uppföljning av intern kontroll 2022 med tonvikt på nämndernas och bolagens självskattning.
  • Svar på motion om att allmänhetens frågestund ses över, eventuellt utvecklas och återkommer.
  • Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund 2022.
  • Kommunfullmäktige godkände budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.
  • Valäreden

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: