Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 13 mars.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Visionsdag hölls i mitten av februari tillsammans med företagarna. Ungefär 70 deltagare var med. Diskussioner kring hur kommunen kan utvecklas på olika sätt. Många utmaningar identifierade men ingången var att om vi hjälps åt och gör det tillsammans kommer det klaras av.

  • Skolor i södra delen av kommunen och den nya skolorganisationen. Arbetet fortskrider enligt plan. Byggnation av ny förskola i Överlida är i full gång. Rivning av Överlida skola är påbörjad. Undersökningar av Östra Frölunda visar i dagsläget på att denna kommer kunna renoveras.
  • Etableringen i Lockryd. Arbetet fortskrider enligt plan. Detaljplanen går ut för samråd efter 4 april. Planen är en laga kraft vunnen detaljplan i oktober. En gemensam styrgrupp med kommunstyrelsens arbetsutskott och Boråsregionens presidium är igång för diskussioner kring gemensamma lösningar på behov som uppkommer under resans gång.

Återrapportering av fullmäktige beslut andra halvåret 2022

Kommunfullmäktige godkände återrapportering av fullmäktigebeslut för andra halvåret 2022.

Återrapporteringen av fullmäktiges beslut beskriver var i processen förvaltningarna är att verkställa ett beslut från kommunfullmäktige. Detta leder till en ökad transparens för förtroendevalda och för dig som kommuninvånare.

Beslut som tas i kommunfullmäktige består av olika karaktär. Vissa beslut är formella, andra ekonomiska, en del av verkställande art medan andra beslut föranleder nya uppdrag till förvaltningen. Besluten skiljer sig åt och det speglar också hur återrapporteringen ser ut.

Investeringsmedel

Av kommunens investeringsbudget 2022 finns det 36 234 000 kronor som av olika anledningar inte förbrukades under det gångna året och där behovet kvarstår. Även Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) har oförbrukade investeringsmedel motsvarande 7 160 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade därför att de kvarstående medlen från investeringsbudgeten 2022 flyttas till 2023.

Svar på motion om mötesplats för motorburen ungdom

I juni 2022 lämnade Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S) en motion om att Svenljunga kommun ska skapa en plats där motorburen ungdom ska kunna hålla till för att spela musik och umgås. På platsen föreslogs det byggas ett skyddande tak och det skulle installeras wifi för möjlighet till internet.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Svar på motion om att bygga en solcellspark samt beslut om solcellspark på Änglarps deponi

I maj 2022 lämnade Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S) en motion om att Svenljunga kommun ska utreda möjligheten och kostnaderna för att anlägga en solcellspark på i första hand intill den gamla återvinningscentralen i Änglarp eller i andra hand på annat lämpligt område som möjliggör enkel anslutning till elnätet.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade ett svar att de undersökt möjligheten att få anlägga solceller på och omkring ytan för den nedlagda deponin och återvinningscentralen i Änglarp. Ytan omfattas av en avslutningsplan för nedlagd deponi där Länsstyrelsen i Västra Götaland är tillsynsmyndighet. I kontakt med myndigheten har förvaltningen fått till sig att det viktigaste vid en etablering av solceller på en nedlagd deponi är att inte påverka tätskikt och lakvattenhantering.

Under hösten 2022 har en privat intressent varit i kontakt med kommunen med förfrågan om att etablera solcellspark på Änglarps nedlagda deponi.

Under måndagens möte beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller byggnation och drift i kommunal regi men att den bifalls gällande byggnation och drift i privat regi.

I nästkommande beslut beslutade kommunfullmäktige att tillåta ett privat företag att bygga och driva en solcellspark på Änglarps avslutade deponi. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att upprätta en avsiktsförklaring med Ra Solar Energy AB för att utreda förutsättningarna för en solcellspark. Kommunfullmäktige gav dessutom samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett arrendeavtal med Ra Solar Energy AB efter genomförd utredning om företaget så önskar.

Övriga ärenden

  • Begäran om investeringsmedel för övertagande av insamlingsbehållare från förpackningsinsamlingen (FTI). Kommunfullmäktige beslutade att anslå 300 000 kronor i investeringsmedel för övertagande av insamlingsbehållare från FTI för verksamhetsåret 2024.
  • Hållbarhetsrådet beslutades bli ett permanent rådgivande organ.
  • Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendeman och tjänsteman upphävdes.
  • Revidering av taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023 samt revidering av färdtjänsttaxan 2023.
  • Revidering av sammanträdestider 2023.
  • Valäreden

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: