Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 6 februari.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Invigning av familjecentralen, kommunens nya mötesplats för familjer. Verksamheten är en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap och stödja blivande föräldrar, eller annan viktig vuxen, till barn 0-6 år. Familjecentralen är en samverkan mellan Svenljunga kommun, Närhälsan och Västra Götalandsregionen.

  • Studiebesök i Skellefteå. Delar av kommunledningsgruppen, båda kommunalråden samt representant från Svenljunga företagarförening reste förra veckan till Skellefteå för att lära av deras erfarenhet kring en stor etablering i orten.

Inkomna motioner

  • Busskort till ungdomar - Patrik Harrysson (S) har skickat in en motion om busskort till ungdomar där han föreslår att för år 2023 återinföra gratis busskort under ferier till ungdomar enligt tidigare års modell. Motionen beslutades lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

  • Nuvarande aktuella Miljöpolicy från 2010 och styrdokument om miljö-, energi- och klimat - Lars Engström (MP) har skickat in en motion där han föreslår uppdatering av samtliga styrdokument. Motionen beslutades lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skolor i skolområde söder

Kommunfullmäktige beslutade att riva Överlida skola och bygga en ny skola, framtida Högvadskolan.

Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en förändring av skolstrukturen i södra kommundelen genom att inrätta en F-6 skola i Östra Frölunda respektive Överlida.

Vid projektstarten gjordes en okulär besiktning av fastigheten Överlida skola och bedömningen att skolan skulle kunna renoveras och byggas till, med ett gott resultat, till en lägre kostnad än att riva och bygga nytt. Vid ytterligare besiktning framkom att det fanns asbestskivor i ytterväggar och även i takkonstruktionen. Konstruktionen står på en oisolerad betongplatta som förutom att den släpper igenom kyla även tillåter en fuktvandring upp i konstruktionen. Under projekteringen upptäcktes att vatten står på det gamla yttertaket varvid taket öppnades upp och konstruktionen besiktigades.

Utifrån sammantaget av detta förespråkade bolaget en rivning och nyproduktion av Överlida skola vilket nu kommunfullmäktige beslutat ska göras.

Inköpsgruppens årliga rapport till kommunfullmäktige

Enligt styrdokumentet ”Policy för upphandling och inköp” ska Inköpsgruppen årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens inköpsarbete. Kommunfullmäktige godkände inköpsgruppens årliga rapport 2022.

Arbetsordning och reglementen

I samband med ny mandatperiod ska kommunfullmäktiges arbetsordning och reglementen revideras och antas på nytt. Förutom kommunfullmäktiges arbetsordning antogs reglementena för kommunstyrelsen, samverkansnämnd arbetsmarknad samt krisledningsnämnden. 

Syftet med arbetsordningen är att tydliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare vad som gäller för fullmäktiges sammanträden. Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har.

Övriga ärenden

  • Information kring resultatet av PwC:s granskning avseende granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor.
  • Information kring resultatet av PwC:s granskning avseende granskning av bisysslor och styrelseledamöters/ersättarnas engagemang.
  • Svar på motion om bildande av ett ungdomsråd. Eftersom det redan pågår ett arbete som följer intentionerna bakom förslagen i motionen beslutade kommunfullmäktige att motionen är färdigbehandlad.
  • Kommunfullmäktige antog handläggningsavgift för pedagogisk omsorg vilket innebär 20 000 kronor.
  • Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.
  • Valäreden

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: