Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 28 november.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Under sammanträdet fanns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till politikerna kring verksamhetsplanen.
 • Ombyggnation av skolor i södra delen av kommunen har smygstartat genom att om- och tillbyggnationen av Överlida förskola har påbörjats.

Skatt år 2023

22,05 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2022. Kommunfullmäktige har nu beslutat att skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad och fortsatt ligga på 22,05 kronor.

Kommunens ekonomi – budget för 2023 och den ekonomiska planen för 2023 - 2025

Under hösten har tjänstepersoner tillsammans med budgetberedningen som består av bland annat nämndernas arbetsutskott arbetat fram ett förslag till budget för 2023 och en ekonomisk plan för
2023-2025, en så kallad verksamhetsplan.

Förslag på verksamhetsplan som beslutades gå vidare från kommunstyrelsen upp till kommunfullmäktige var gemensam verksamhetsplan från Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende och Sverigedemokraterna. På kommunfullmäktiges möte presenterade majoriteten en reviderad version av sin verksamhetsplan som också antogs.

Budgeten för 2023 innebär bland annat att det ekonomiska resultatet budgeteras till 2,7 miljoner kronor.

Budgeten för alla nämnder (kommunstyrelsen, barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden) är 747,8 miljoner kronor. Planen är följande:

 • 2024 – 769 miljoner kronor
 • 2025 – 775,2 miljoner kronor

Investera i framtiden – Investeringsbudget 2023-2025

En investeringsbudget är en plan för vilka investeringar vi ska göra under kommande år. I den investeringsbudgeten som kommunfullmäktige antog ligger budgeten för år 2023 på cirka 60 miljoner kronor. Planen för år 2024 är 57,5 miljoner kronor och för år 2025, 83,6 miljoner kronor.

Taxor och avgifter

Kommunala taxor och avgifter anger hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel för äldreomsorgen, barnomsorgen eller bygglov. Kommunfullmäktige har nu antagit taxorna för:

 • Barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde
 • Socialnämndens ansvarsområde
 • Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat kommunstyrelsens ansvarsområde.

Övriga ärenden

 • Kompensation (tillskott) till kostenheten inom samhällsbyggnadsnämnden med en miljon kronor med anledning av kraftigt höjda livsmedelspriser som kommunfullmäktige godkände.
 • Antagande av riktlinje för resultatutjämningsreserv samt riktlinje för kontinuitetsplanering.
 • Fastställande av vattenskyddsområde för Ätran nedre i Svenljunga kommun.
 • Flytt av fritidsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden.
 • Antagande av reglemente för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnd samt kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
 • Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen kring ökad fysisk aktivitet hos unga i Svenljunga kommun.
 • Kommunfullmäktige godkände medfinansiering av Örsåsgårdens ansökan med
  359 000 kronor. Detta under förutsättning att Boverket också beviljar bidrag.
 • Avveckling av Hälsans stig som ersätts av aktivitetsslinga längst med gångvägen i Thilanderska parken.
 • Kommunfullmäktige godkände försäljning av fastigheten Svenljunga 5:493 (Ulma fastigheten).
 • Beslut kring ökad kommunal borgen för AB Svenljunga Bostäder samt för Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: