Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 21 november.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Raserad stenvalvsbro i Svenljunga. Kommunen har fått ett bidrag från Länsstyrelsen på
    70 000 kronor för att göra en utredning om bron kan eller får återställas. Bron är klassad som ett fornminne.
  • En vecka fri från våld infaller den 21 november till 25 november för att uppmärksamma främst mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal

Kommunfullmäktige godkände och antog Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal.

Svenljunga kommun har genom ägande av mark möjlighet att genom markanvisning tilldela kommunalägd mark till en byggherre som vill bygga. Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. Genom detta styrdokument för markanvisning och exploatering kan kommunen utforma villkoren.

Kommunens ekonomi

Vårt delårsbokslut godkändes av kommunfullmäktige. Prognosen för årets resultat är +40, 6 miljoner kronor och innebär ett budgetöverskott med 27, 4 miljoner kronor.

De största orsakerna är överskott avseende skatteintäkter och generella statsbidrag med cirka 25,6 miljoner kronor samt lägre pensionskostnader med 5,0 miljoner kronor.

Nämnderna visar en sammanlagd budgetavvikelse på -3,6 miljoner kronor.

Övriga ärenden

  • Information kring resultatet av PwC:s granskning avseende kommunens beställar- och utförarorganisation samt en granskning av genomförande av förvärv och ombyggnad av Hantverkshuset.
  • Svenljungaförslag om Offentlig toalett vid torget i Svenljunga remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Representanter från Svenljunga Företagarförening och Svenljunga Köping Handel och Service var på plats under sammanträdet och berättade mer om förslaget.
  • Antagande av taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2023.
  • Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 963 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: