Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige den 13 juni

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 13 juni.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Kommunen har en ny socialchef, det är Sandra Larewall som anställts som socialchef.

 • Migrationsverket har talat om för kommunen att det kommer 25 fördelade flyktingar från Ukraina till kommunen. Fördelningstalen går att likställa med anvisade flyktingar,

 • Angående etableringen i Lockryds industriområde fortsätter arbetet framåt. Bland annat är det en delegation från Borås och Business Sweden tillsammans med representanter från kommunen som befinner sig i Oslo för en träff med intressenterna.

Åtgärder för att uppnå miljömålen

Det är Länsstyrelsen som har uppdrag från regeringen att på regional nivå jobba för att Generationsmålet och de miljömål riksdagen har bestämt nås. Länk till annan webbplats. Den senaste miljöbedömningen visar att tolv av regionens femton mål inte kommer att nås till 2030. Extra kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Genom kommunernas arbete med åtgärderna och övriga regionala åtgärdsprogram är målet att tillsammans bidra till att vända utvecklingen.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen som kommunfullmäktige stod ställning till var ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. Åtgärdsprogrammet inriktar sig på våra miljöutmaningar där den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna behöver samspela. Med den bakgrunden antog kommunfullmäktige följande åtgärder:

1. KL1 Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Genomföra åtgärder för att minska halter av partiklar och kvävedioxid och samtidigt verka för ett mer transporteffektivt samhälle.

2. V4 Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

Ta fram och genomför kommunala handlingsplaner för efterbehandling av förorenade områden.

3. SO1 Anlägga nya våtmarker

Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, stärka ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

4. SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare

Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till slåtterängar.

5. Bk1 Skydda och utveckla tätorters grönområden

För de tätorter som kommunen bedömer relevanta upprätta grönstrukturstrategi/program som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP), eller kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP).

6. BK3 Förbättra inomhusmiljö inom skola och förskola

Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, mögel och ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola.
a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare
b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet

7. BK4 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas. Detta kan ske exempelvis genom att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt underlag, som antas som del av eller kopplas till översiktsplanen.

8. BK7 Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.
b) Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och kommuner om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta barnperspektivet.

Investeringsbudget Verksamhetsplan 2023-2025

En investeringsbudget är en plan för vilka investeringar kommunen ska göra under kommande år och baseras på nämndernas behov och önskemål. Kommunfullmäktige beslutade att under mötet godkänna investeringsbudgeten för 2023 och planerna för år 2024-2025. Här nedanför hittar du en sammanställning av investeringsbudgeten:


Anges i

tusen kronor

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Budget
2022

Kommunstyrelsen

2 800

2 800

2 000

7 373

Barn-och utbildningsnämnden

2 814

5 614

2 614

4 273

Socialnämnden

1 725

1 450

1 450

2 624

Samhällsbyggnadsnämnden

10 578

13 100

8 450

37 046


Extra medel för att resurs-förstärka samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att under senare år har fler verksamheter visat intresse för att etablera sig samtidigt som många befintliga industrier visar behovet av att utöka sin verksamhet. Intresset för att bygga bostäder har också ökat, både för villor samt flerfamiljehus.

Under 2022 togs beslut om att påbörja planläggning för en kommande etablering av battericellstilverkning på Lockryds industriområde.

Med den bakgrunden har förvaltningen bedömt att förstärkning är nödvändig för att erbjuda nya verksamheter en möjlighet att etablera sig i kommunen, för att befintliga verksamheter ska kunna utvecklas och för att bibehålla en fortsatt god service.

Kommunfullmäktige beslutade under mötet att bevilja 1 miljon kronor till samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna förstärka med personal. Därutöver beslutade kommunfullmäktige också att en utökad rambudget om 3,98 miljoner kronor skulle beredas under hösten budgetprocess där verksamhetsplanen för 2023-2025 ska fastställas.

Avtal om samverkan Lockryd

Den potentiella etableringen av en ny batterifabrik innebär bland annat ett framtagande av detaljplan som är ett omfattande arbete. Arbetet kräver ett flertal personer, personella resurser kommunen inte har. Eftersom en etablering av en batterifabrik skulle medföra nytta för angränsande kommuner har samverkan med Borås Stad tagits fram som förslag. Detaljplanarbetet bedrivs i projektform med upphandlad plankonsult där konsulten även blir projektledare. Kommunfullmäktige beslutade under mötet att anta förslaget på samverkansavtal mellan Svenljunga kommun och Borås Stad. Vill du läsa mer om utvecklingen av Lockryds industriområde kan du klicka här. Öppnas i nytt fönster.

Återrapportering av fullmäktige beslut första halvåret 2022 (till och med den 22 maj)

Under detta möte var det premiär för återrapportering av fullmäktigebeslut. Detta tar sikte på att beskriva vart förvaltningarna är i processen av att verkställa ett beslut från kommunfullmäktige. Detta leder till en ökad transparens för förtroendevalda och för dig som kommuninvånare.

Beslut som tas i kommunfullmäktige består av olika karaktär. Vissa beslut är formella, andra ekonomiska, en del av verkställande art medan andra beslut föranleder nya uppdrag till förvaltningen. Besluten skiljer sig åt och det speglar också hur återrapporteringen ser ut.

Försäljning av Holsljunga skola 1:18

Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari att fastigheten Holsljunga skola bland annat skulle läggas ut för försäljning till lägst bokfört värde. Du kanske undrar vad det bokförda värdet betyder? Det innebär tillgångarna minus skulderna och det som finns kvar om kommunen skulle sälja fastigheten till det bokförda värdet och lösa skulderna.

Ärendet behandlades igen på kommunfullmäktige den 23 maj. Den återremitterades det vill säga skickades tillbaka till kommunstyrelsen för att behandla alla inkomna bud och att marknadsvärdet skulle tas fram. Kommunstyrelsen svarade på återremissen.

Under kommunfullmäktiges möte var församlingen överens och beslutade följande:

 • Att fastigheten skulle tas bort från försäljning för att behandla inkomna bud.
 • Att det kommunala bolaget Svenljunga Verksamhetslokaler AB skulle ta fram underlag för försäljningen till den högsta budgivaren. Underlaget bör besvara underskottstäckning samt förslag på hyresavtal både för kommunal förskola och allmänhetens tillgång till av idrottshallen i Holsljunga.
 • Underlaget ska om möjligt klart till kommunstyrelsens möte den 22 augusti för att därefter kunna beslutas i kommunfullmäktige den 5 september.

Andra saker som togs upp under mötet:

 • Ta bort investeringen, Bro över Ätran.
 • Utökar verksamhetsområdet för dricks-och avloppsvatten i Holsljunga Stråvik
 • Utökar verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten i Sandsjön
 • Utökar verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten i Hillared och Håcksvik
 • Hälso-och sjukvårdsavtal
 • Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
 • Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 • Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för:
  • Stiftelsen Sociala Samfonden
  • Klevs Gästgiveri
 • Politikerhandboken
 • Valärenden

Du kan läsa protokollet här. Öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: