Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige den 11 april

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 11 april.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen


 • Migrationsverket har informerat om att de i dagsläget inte kommer anvisa flyktingar från Ukraina till kommunen. Just nu är det Borås och Marks kommun som har beredskapen.


 • Under vecka 14 anordnades en framtidsmässa i Mogaskolan för våra högstadieelever. Kommunen i form av arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen samt 8 andra företag deltog. Mässan blev väl mottagen av eleverna.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet

En byggsten i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll för att kunna utkräva ansvar. Granskning och ansvarsprövning är därför viktiga delar i den demokratiska kontrollen. Det är en anledning till att kommunens förtroendevalda revisorer årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Under kommunfullmäktiges möte presenterade de förtroendevalda revisorerna sin granskning av kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Revisorerna bedömde att de ekonomiska redovisningarna, interna kontrollen och det ekonomiska resultatet var enligt de finansiella målen och delvis enligt fullmäktiges verksamhetsmål.

Med revisorernas bedömning valde kommunfullmäktige att bevilja styrelsen, nämnderna och dem enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.

Årsredovisningen 2021

En årsredovisning innebär bland annat en redovisning av föregående års ekonomiska resultat och verksamhet.

Årsredovisningen i korthet

Första halvåret 2021 påverkades av att hålla smittspridningen av covid-19 på en låg nivå i verksamheterna. Följderna av detta innebar exempelvis att högstadiet delvis bedrivit distansundervisning, förändrade städrutiner, fler digitala möten och fler som arbetar hemifrån.

2021 var likt 2020 i form av att kommunerna runt om i Sverige visar på ett stort överskott. För kommunernas sammanlagda resultat var det nästan 46 miljarder kronor, då var även 2020 ett år med ett högt överskott på 35 miljarder kronor. Hur såg det då ut för oss?

Även Svenljunga kommun visar ett stort överskott på ungefär 32 miljoner kronor, detta är lägre än vårt rekordresultat från 2020 som var + 40 miljoner kronor.

Var kommer överskottet ifrån?

 • Skatteintäkterna och generella statsbidrag utgjorde bland annat + 28,9 miljoner kronor
 • Nämnderna hade tillsammans ett överskott på + 9,6 miljoner kronor
 • Det fanns medel som inte utnyttjades för ökade kapitalkostnader inom Gata/Park och Exploatering + 1,7 miljoner kronor
 • Integrationsenheten gick + 1,5 miljoner kronor

Större utgifter under 2021 var:

 • Medfinansiering av gång-och cykelbansleder som genomförs av Trafikverket -5,4 miljoner kronor
 • Avsättning för ökade kostnader för Änglarps deponi -8 miljoner kronor
 • Pensionskostnader – 2,2 miljoner kronor

Pandemin försatte verksamheterna i en utmanad sits men nämnderna har visat en god budgetföljsamhet där nästan samtliga nämnder visar överskott.

Investeringsnivåerna för kommunen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB har sedan 2018 varit på en hög nivå. 2018 och 2021 är år där investeringarna har varit som högst och uppgått till 96 miljoner kronor respektive år. Den största investeringen under 2021 var slutförandet av byggnationen av Svedjans förskola med bland annat 6 avdelningar där platserna fylldes på kort tid.

Med anledning av vad som presenterades i årsredovisningen valde kommunfullmäktige också att godkänna den. Då samhällsbyggnadsnämnden hade ett negativt resultat gav också kommunfullmäktige ett uppdrag där samhällsbyggnadsnämnden efter sommaren ska inkomma med en handlingsplan för att återställa det negativa resultatet.

Andra saker som togs upp på mötet:

 • Rapportering av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna
 • Kommunfullmäktige antog ägardirektiv till Netwest Sweden AB som är ett bolag där kommunen tillsammans med 27 andra kommuner och regionen äger. Syftet med bolaget är att tillgängliggöra bredband.
 • Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund
 • Kommunfullmäktige utsåg huvudman i Mjöbäcks Sparbank
 • Kommunfullmäktige utsåg en representant till Luftvårdsförbundet för Västra Sverige (Luft i väst).

Vill du läsa protokollet kan du klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: