Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från kommunfullmäktige den 7 februari

Årets första kommunfullmäktige genomfördes i måndags och här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet.

Tyst minut

Kommunfullmäktige inledde måndagens möte med en tyst minut med anledning av förtroendevalda revisor Percy Edéns bortgång, för att hedra hans minne.

Nytt i kommunen

 • Enligt den första november 2021 har kommunen 10 829 invånare. Det är också invånarantalet från november föregående år som utgör underlag för skatteintäkterna.

Hälsans stig

Ett Svenljunga förslag föreslår att Hälsans Stig skottas på vintern och att det finns belysning på kvällarna, från byn utefter ån förbi skogskyrkogården.

Förvaltningen svarade att stigen i dagsläget inte helt uppfyller kriterierna för trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Eftersom det många gånger är blött utmed ån kan snöröjningens effekt ifrågasättas. Efter att Svenljungaförslaget kom in har vi sett över möjligheten att göra om slingan och utveckla.

Med den bakgrunden beslutade kommunfullmäktige att en ny sträckning för Hälsans Stig ska utredas som uppfyller förväntningarna på trygghet, tillgänglighet och belysning.

Upplösa bemaningsenheten

Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma personalnämnden organiserat bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta med frågan om ”Heltid som norm” inom kommunerna.

Den gemensamma personalnämnden beslutade i höstas att upplösa samarbetet och hantera vikarier i respektive kommun. Kommunfullmäktige bekräftar beslutet med att bland annat flytta medlen på 1 394 000 kronor från kommunstyrelsen till socialnämnden, för att ge socialnämnden rätt förutsättningar för att bygga upp organisationen internt.

Kommunal borgen för AB Svenljunga Bostäder

Det kommunala bolaget AB Svenljunga Bostäder önskade att kommunens borgensutrymme skulle utökas från nuvarande 170 miljoner till 200 miljoner kronor. Detta för att kunna finansiera en nybyggnation på Boråsvägen 5. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja det utökade borgensutrymmet.

Försäljning av fastigheten Svenljunga 13:1 (f.d. Tingshuset, Gallerian och Vaktmästarbostaden)

Kommunfullmäktige avvaktar med att besluta om Tingshuset genom att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Det innebär att ärendet har skickats tillbaka till kommunstyrelsen för att ansökan och beslut om medfinansiering samt svar från den Allmänna Arvsfonden hinner komma på projektansökan. Frågan ska senast vara utredd för beslut 31 januari 2023.

Avsiktsförklaring mellan barn- och utbildningsnämnden och Ljunghaga friskola AB

Syftet med avsiktsförklaringen är att möjliggöra för Ljunghaga friskola att bedriva en skola i fastigheten (Holsjunga 1:18) där Holsljunga skola just nu befinner sig i. För att göra detta möjligt har kommunfullmäktige bestämt att den kommunala skolverksamheten inom Högvad under byggtiden av den nya skolorganisationen placeras i anslutning till Mjöbäcks skola. Enligt nuvarande planering beräknas etablering av moduler i Mjöbäck gälla från och med höstterminen 2023 till och med årsskiftet 2024/2025.

Kommunfullmäktige har också gett det kommunala bolaget, Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att sälja fastigheten till lägst bokfört värde. Det innebär att fastigheten inte får säljas för mindre än vad den är värd enligt balansräkningen.

Extra investeringsmedel för utbyte av trästolpar för gatubelysning

Förvaltningen har tidigare fått uppdrag att utföra byte av dålig gatubelysning på utpekade platser. Sammantaget har projekt och budget gått enligt plan där arbete endast återstår i Kalv. Förutsättningarna har dock förändrats sedan förvaltningen fick uppdraget i form av att materialkostnader har ökat markant och att Trafikverkets krav på stolpplaceringar visar sig vara tätare än beräknat. Därför har kommunfullmäktige gett detta projekt extra medel i form av 1,1 miljoner kronor för att kunna färdigställa arbetet.

Investeringsmedel för ny dagvattenledning till Svenljunga 5:474

Blåkläders bygglov för tillbyggnation för befintlig byggnad och anläggning av ny parkeringsplats har beviljats vilket påverkar avrinningen av vatten från fastigheten. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är det kommunens ansvar och skyldighet att driva och ordna den allmänna anläggningen. Dagens dagvattenledningar kan inte hantera det förväntade dagvattenflödet. Kommunfullmäktige beslutade att investera 2,9 miljoner kronor för en ny dagvattenledning till fastigheten Svenljunga 5:474.

Markreservationsavtal med Logistea AB och Holdingaktiebolag Knut Hansson

Vi har tillsammans med Logistea AB och Holdingaktiebolag Knut Hansson identifierat en lämplig etableringsplats för att kunna skapa större produktionsanläggning för att tillverka miljövänliga litiumbaserade battericeller. Det utpekade området är Lockryds industriområde. Detta projekt är unikt och omfattade, därför beslutade också kommunfullmäktige att godkänna det markreservationsavtal eller så kallade ”letter of intent” som träffats mellan kommunen, Logistea AB och Holdingaktiebolag Knut Hansson. Du kanske undrar vad avtalet innebär?

Avtalet betyder bland annat:

 • En överenskommelse mellan kommunen och företagen om att försöka få till ett köpeavtal som består av produktionsanläggning och en industripark.
 • Att parterna ska kunna ta fram en ny detaljplan och att arbetet ska vara påbörjat innan sista mars 2022. Logistea AB betalar 10 % av kostnaderna på förhand.
 • Det är exploatörerna som ansvarar för den potentiella anläggningens elförsörjning.

Vad som händer härnäst är att markreservationsavtalet ska följas upp med ett markanvisningsavtal, ett genomförandeavtal. Precis som alla viktiga beslut som berör kommunen måste även detta slutligen godkännas av kommunfullmäktige.

Planarbete för Lockryds industriområde

Vi håller oss kvar i Lockryds industriområde, nu handlar det istället om detaljplanarbetet. Planarbetet kan betraktas som grundbyggstenen i etableringen. En detaljplan anger hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Exempelvis reglerar planen byggnadernas storlek, höjd och gestaltning. Den består av en karta och beskrivning. Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige beslutar finansiera detaljplan för Lockryds industriområde med 6 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om utvecklingen i Lockryds industriområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga ärenden

Andra saker som togs upp under mötet:

 • Kommunfullmäktige godkände inkomna motioner och interpellationer.
  • Detta innebär att en nämnd har ett år att förbereda ett svar på de inkomna motionerna
  • Till nästa kommunfullmäktige ska interpellation om kollektivtrafiken och Västtrafik som var ställd av Marianne Josefsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande, Patrik Harrysson (S) besvaras.
 • Budget för integrationsenheten slås ihop med arbetsmarknadsenhetens.
 • Ytterligare investeringsmedel till Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljades.
 • Tillägg till avtal om Änglars deponi.
 • Utökade investeringsmedel för projektet som handlar om exploatering i Stråvik
 • Kommunfullmäktige godkände:
  • den årliga rapporten från inköpgruppen
  • rapporteringen av obesvarade motioner och Svenljungaförslag andra halvåret 2021.
  • Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2022.
  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport.

.

Uppdaterad: