Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige 29 november

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 29 november. Denna gång har vi fått hjälp med denna sammanställning av kansliets praoelev från Mogaskolans årskurs 9.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Kommunen har under vecka 47 uppmärksammat ”en vecka fri från våld”. Detta för att kunna belysa våldsförebyggande arbete och samhällsproblemet som finns med mäns våld mot kvinnor. Initiativtagarna är organisationerna MÄN och Unizon samt stöds av SKR – Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdsmyndigheten och Länsstyrelserna. Den 25 november uppmärksammade vi också ”Orange day” som är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor där färgen orange symboliserar detta.
 • Träffpunkt är en plattform för våra kommuninvånare att påverka och tycka till om sin lokala utveckling. Dialogformen tog en paus på grund av pandemin, men är nu igång igen. Träffpunkten inleder med en dialog mellan kommuninvånare och tjänstepersoner för att därefter sedan inkludera våra förtroendevalda.
 • Just nu utför vi en digital trygghetsundersökning där alla som bor, jobbar eller tillbringar sin fritid i kommunen kan besvara. Anledningen till att vi genomför trygghetundersökning är för att vi och polisen ska kunna veta hur du upplever tryggheten. Den finns att besvara på vår webbplats.

Kommunens ekonomi – budget för 2022 och den ekonomiska planen för 2023 och 2024

Under hösten har tjänstepersoner tillsammans med budgetberedningen som består av bland annat nämndernas arbetsutskott arbetat fram ett förslag till budget för 2022 och en ekonomisk plan för 2023 och 2024. Det var också det grundförslaget som kommunfullmäktige antog.

Budgeten för 2022 innebär bland annat att det ekonomiska resultatet budgeteras till 15,2 miljoner kronor, det motsvarar 2,1 procent av de totala skatteintäkterna kommunen ska få.

Budgeten för alla nämnder (kommunstyrelsen, barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden) är 706,2 miljoner kronor. Planen är följande:

 • 2023 – 720,5 miljoner kronor
 • 2024 – 738 miljoner kronor

Investera i framtiden – Investeringsbudget 2022-2024

En investeringsbudget är en plan för vilka investeringar vi ska göra under kommande år. I den investeringsbudgeten som kommunfullmäktige antog ligger budgeten för år 2022 på 73,2 miljoner kronor. Planen för år 2023 är 54,3 miljoner kronor och för år 2024, 50 miljoner kronor.

Investeringarna som ska göras under 2022 består bland annat av:

 • Fiberringar (för att säkra och trygga upp fibernätverken)
 • Ersättning av befintliga digitala verktyg i skolorna
 • Trafikmiljön på Boråsvägen
 • Renovera elanläggning och gatubelysning
 • Bro över Ätran vid Klockargårdsparken
 • Dessutom beslutades investeringar för ny skolstruktur i södra kommundelen

Förändrad skatt till år 2022

22,25 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2021. Kommunfullmäktige har nu beslutat att sänka skattesatsen till 22,05 kronor.

Taxor och avgifter

Kommunala taxor och avgifter anger hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel för äldreomsorgen, barnomsorgen eller bygglov. Kommunfullmäktige har nu antagit taxorna för:

 • Barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde
 • Socialnämndens ansvarsområde
 • Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat kommunstyrelsens ansvarsområde.

Vill du läsa mer detaljer om taxor och avgifter kan du läsa handlingarna till kommunfullmäktige.

Kommunen köper fastigheten ”Handbynäs, 1:2 skifte 3”

Vi ser ett ökat intresse för Lockryds industriområde och därför jobbat med att utveckla området för att kunna erbjuda intresserade företag möjligheter för etableringar. Kommunfullmäktige har beslutat att köpa fastigheten ”Handbynäs 1:2, skifte 3” som är placerad i anslutning till Lockryds industriområde, norr om väg 27, och består av 18,9 hektar skogsmark.

Klimatlöften

Klimat 2030 – Västra Götaland drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Detta arbete genomförs för att uppnå målet att Västra Götaland till år 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det är med anledning av detta som vi antar klimatlöften. Kommunfullmäktige har beslutat om följande klimatlöften 2022:

 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
 • Vi använder cirkulära möbler.
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
 • Vi installerar solenergi.

Övriga ärenden

Andra saker som togs upp under mötet:

 • Betala sluttäckningen för Änglarps deponi
 • Markbyten
 • Hantering av VA-fond
 • Rätta redovisningen av medfinansieringen av statlig infrastruktur
 • Regel för klimatsmarta resor och fordon

.

Uppdaterad: