Tillbaka till startsidan

Du är här:

Resultat av trygghetsundersökningen 2020

Majoriteten känner sig trygga i vår kommun. Det visar svaren från trygghetsundersökningen som vi genomförde tillsammans med polisen under hösten 2020.

Syftet med undersökningen var att få reda på hur de som bor, arbetar eller spenderar sin fritid i vår kommun upplever tryggheten. Vi fick också svar på vilka platser som många upplever som otrygga samt förslag på vad vi alla kan göra för att öka tryggheten i vår kommun ytterligare.

173 personer, i åldrarna 13 år och uppåt besvarade vår digitala enkät. Av de svarande var 70 procent kvinnor, 29 procent män och 1 procent ville ej ange kön. Både centralort, mindre ort och landsbygd är representerade bostadsplatser bland de svarande.


56 procent svarar att de känner sig mycket trygga eller trygga, 21 procent svarar att de känner sig varken trygga eller otrygga och 23 procent svarar att de känner sig otrygga eller mycket otrygga


Det är positivt att en majoritet av de som besvarat enkäten känner sig trygga i vår kommun. Men det är viktigt att vi tillsammans fortsätter jobbar vidare med detta, säger kommunpolis Annika Stomberg.

Upplevda otrygga platser

På kvälls- och nattetid upplever flera som besvarat enkäten att vissa platser är otrygga, särskilt där det inte finns tillräckligt med gatubelysning. Att träffa på ungdomsgäng eller misstänka att någon är påverkad av narkotika kan bidra till upplevd otrygghet.

Några av platserna som återkommer i enkätsvaren:

  • Området runt ICA
  • Gång- och cykelbanan och tunneln vid Elmo.
  • Thilanderska parken
  • Busstationen
  • Hälsans stig
  • bakom brandstationen.


Det är platser som återkommer även i vårt arbete med ”Effektiv samordning för trygghet” som vi kommit igång med under 2020, säger folkhälsostrateg Emma Vånder.

Vad vi kan göra för att öka tryggheten enligt Svenljungaborna

Det man önskar att vi ska arbeta vidare med är framförallt att motverka drogbruk (76 procent), arbeta med förändringar i den fysiska miljön, exempelvis mer belysning (61 procent) samt skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter för unga (58 procent). Andra förslag var att skyndsamt sanera vid klotter och skadegörelse.


Något som vi arbetar särskilt mycket med är att just skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, både under hela läsåret, men vi har också satsningar på aktiviteter alla lov, säger Folkhälsostrateg Emma Vånder.

Hur Svenljungaborna kan bidra i trygghetsarbetet

I undersökningen fick även Svenljungaborna svara på hur de själva vill vara med och bidra till en ökad trygghet. De mest förekommande svaren blev: Tipsa polisen om brott (64 procent), Engagera mig i grannsamverkan (43 procent) och föregå med gott exempel i trafiken (42 procent).


Andra förslag var att prata positivt om kommunen, motverka ryktesspridning och delta i nattvandring. Många uttrycker att det behövs fler vuxna förebilder ute på kvällar och nätter.


Det är positivt att många ser vikten av att tipsa polisen om brott. Grannsamverkan är ett viktigt engagemang i det trygghetsskapande arbetet och inte minst fler trygga vuxna ute på kvällstid, säger kommunpolis Annika Stomberg.

Medborgarlöfte

Varje år skriver vi gemensamt ett medborgarlöfte där vi fokuserar på några insatsområden. Löftet 2020 var att öka tryggheten med fokus på ungdomar. Under året arbetade polisen för att motverka försäljning av droger och förebygga ungas droganvändande. Vi satsade även på en meningsfull fritid för barn och unga. En annan punkt på medborgarlöftet var att genomföra denna trygghetsundersökning.


Trygghetsundersökningen är en del i vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetssätt Trygg och säker kommun. Utöver trygghetsundersökningen jobbar vi även med gemensamma lägesbilder varje månad, för att vi ska kunna göra rätt prioriteringar och satsningar i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

 

Ladda ner hela undersökningen som pdf Pdf, 996 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Uppdaterad: