Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vårt bokslut 2019

Nu är vi i slutbehandlingen av vårt bokslut för 2019. Våra nämnder och bolag rapporterar hur de arbetar för att nå uppställda mål, både kvalitativa och ekonomiska. Vår ekonomichef Salman Chalhoub sammanfattar hela bokslutet.

Först vill jag rikta ett stort tack till alla för genomfört arbete 2019 och den samlade insatsen för att vända de negativa prognoserna i början av året till ett positivare slut. Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma bra verksamhet och hålla våra budgetramar!
Som kommun måste vi uppnå ett plusresultat – alltså ha pengar över i slutet av året för att både kunna täcka möjliga underskott från tidigare år (vilket vi inte
behöver göra i år), kunna göra investeringar i framtiden och för att inte skjuta finansieringen av välfärden på framtida genrationer. För 2019 hade vi planerat
ett överskott på 6 miljoner kronor. Prognoser visade tidigt på ett sämre resultat, men gemensamt lyckades vi vända detta och kan nu med glädje presentera ett
bokslut med ett positivt slutresultat!


Efter slutbehandlingen i kommunfullmäktige den 25 maj kan du läsa hela årsbokslutet på vår webbplats.

Prognostiserat underskott vändes till överskott

I delårsrapporten den 30 april 2019 gav barnoch utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden negativa prognoser. Därför beslutade kommunfullmäktige att dessa nämnder skulle lämna in förslag på åtgärder för att få budgeten i balans. Även övriga nämnder skulle verka för att vi som helhet
skulle uppnå det finansiella resultatmålet.
Med gemensamma krafter lyckades vi vända till ett plusresultat motsvarande 13,2 miljoner kronor, vilket är 7,2 miljoner kronor över budget. Målet var att nå upp till budgeterat resultat men flertalet faktorer gick vår väg och ledde till ett större överskott.

Befolkningsantal och arbetsmarknad

Det är glädjande att se att invånarantalet har fortsatt att öka - till 10 780 personer den 31 december. Alltså 97 personer fler! Detta är den högsta siffran
sedan december 1998.
Den totala arbetslösheten ökar jämfört med ett par år tillbaka men ligger precis som de senaste tre åren fortsatt på lägre nivåer än snittet i regionen och riket. Vilket bekräftar vårt arbete inom området. Riktade insatser mot ungdomsarbetslösheten har effekt: arbetslöshet bland ungdomar är på samma
nivå som föregående år trots vikande konjunktur. Fantastiskt bra arbete som fortsätter i samma anda.

Investeringar

Investeringarna har under 2019 varit på en hög nivå: 51,9 miljoner kronor. Den
största enskilda investeringen var vår nya återvinningscentral Moga Returen. I övrigt har vi investerat i våra anläggningar för vatten och avlopp,
samt gång- och cykelleder (Svenljunga-Tranemo, Överlida-Mjöbäck och i Sandsjön).

Årets resultat och nämnderna

År 2019 redovisar vi ett bättre resultat än budgeterat. En stor eloge till verksamheterna för den positiva ekonomiska utvecklingen under slutet av året. Kommunstyrelsen lämnar ett överskott om 4 miljoner. Bland annat har avsatta medel för oförutsedda kostnader inte behövts användas. Genom allmän återhållsamhet och besparingar redovisar samtliga enheter överskott. Här finns dock ett stort underskott (-1,1 miljoner) för färdtjänst, som togs över från socialnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om -10,5 miljoner. Orsaken är högre kostnader för köpta platser i andra kommuner inom förskola,
grundskola och gymnasiet samt personalkostnader. Det senare beror på att det krävts ökade personalresurser för att ta hand om barn och elever med särskilda behov, samt för att små enheter skulle kunna hålla våra öppettider i förskola/fritidshem och bedriva undervisning enligt Skolverkets läroplan.
Socialnämnden visar ett resultat om +3,3 miljoner. Potten för oförutsedda händelser har inte utnyttjats. Inom Myndighetsutövning överskrider kostnaden för ekonomiskt bistånd budget.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 0,9 miljoner kronor genom små överskott inom flera områden, exempelvis behövdes det mindre vinterväghållningen på grund av det milda vädret.
Utöver budgetunderskottet hos nämnderna finns ett antal större avvikelser jämfört med budget. Överskott avseende skatteintäkter och statsbidrag +3,6 miljoner, utdelning från Kommuninvest +2,4 miljoner, reavinster från försäljning av mark och anläggningar +1,5 miljoner och verksamheten för integration +1,5 miljoner kronor (genom högre bidrag än budgeterat). Flertalet av dessa avvikelser är av engångskaraktär: de har ingen påverkan på 2020.

Politiska beslut om bokslut 2019

Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat bokslutet den 10 mars. Kommunfullmäktige skulle fastställa bokslutet i april, detta flyttas till den 25 maj
eftersom planeringen av politiska möten har ändrats i samband med händelseutvecklingen kring spridningen av coronaviruset. Välkommen att följa
kommunfullmäktiges möte via vår webbsändning. Bokslutet är att betrakta som preliminärt fram till kommunfullmäktiges beslut.

Kontakt

Uppdaterad: