Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

LSS, stöd och service

Våra LSS-verksamheter kan ge stöd till dig som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Beskriver min bild

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.


LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning som till exempel socialtjänstlagen. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Hur kan man få hjälp enligt LSS?

Om du har ett omfattande behov av hjälp och begär eller ansöker om stöd och service enligt lagen om LSS, bedömer kommunens handläggare om du ingår i det lagen kallar för personkrets. Du kan tillhöra en personkrets om:


  • du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • du har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • du till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har behov av omfattande behov av stöd och service.

De 10 insatserna

Det finns 10 olika insatser inom LSS som är möjliga att söka om du tillhör en av de tre personkretserna.


Rådgivning och annat personligt stöd

Personlig assistans 

Ledsagarservice 

Kontaktperson 

Avlösarservice i hemmet 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Boende barn och ungdom 

Boende vuxen 

Daglig verksamhet 

Vad kostar insatserna?

De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria, men några undantag finns och det finns beskrivet i avsnittet om avgifter. 


Kontaktinformation till handläggarna:

0325-183 71

Telefontid alla dagar 08.30-09.30

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
  • Ingen giltig användare vald.

Uppdaterad: 31 juli 2019