Du är här:

Regler, policys och riktlinjer

Vi har regler, policys och riktlinjer som på olika sätt talar om vad vi behöver ta hänsyn till när vi ska göra inköp eller upphandlingar. På denna sida får du veta mer om vilka dessa är och var du hittar alla detaljer.

Vår verksamhet regleras av lagar som fattats av riksdagen och förordningar som beslutats av regeringen. Dessutom har vår kommunfullmäktige, kommunstyrelse och våra nämnder beslutat ytterligare och mer detaljerade policys och riktlinjer.

  • Vem som har rätt att göra upphandlingar, teckna avtal och göra inköp i kommunen regleras genom respektive nämnds delegationsordning. 
  • Policy för upphandling och inköp samt miljöpolicyn talar om vad vi ska sträva efter. 
  • Policyn mot mutor ger oss en indikation vad vi ska vara uppmärksamma på.
  • Rutin för direktupphandling reglerar vad som gäller för inköp under direktupphandlingsgränsen. 

Styrdokument

Vi har flera styrdokument som styr våra verksamheter. Dessa har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dokumenten gäller för hela vår verksamhet, alltså för samtliga styrelser, nämnder och deras förvaltningar och verksamheter. Styrdokumentet gäller även för de kommunala bolagen.


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Maria Bengtsson, Upphandlare, 0325-180 76

Uppdaterad: