Tillbaka till startsidan

Du är här:

Samverkan i länet

Samverkan är en viktig grund för samhällets krishanteringsförmåga. Länsstyrelsen i Västra Götaland har det samordnande ansvaret i händelse av en kris med påverkan på regional nivå.

Länsstyrelsen ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Under en kris ska de stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag och samordna insatserna.

Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Krishanteringssystemets principer

Ansvarsprincipen tillsammans med närhetsprincipen och likhetsprincipen utgör tillsammans en viktig grund i det svenska krishanteringssystemet.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna på lokal nivå.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjlgt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: